vrijdag 20 april 2012

 

Oproep leden m.b.t. verbod op leewieken

 

Beste Aviornislid/ vogelhouder,

Begin dit jaar bereikte ons het alarmerende bericht dat het Ministerie van EL&I voornemens is het leewieken van sier- en watervogels te gaan verbieden. De verenigingen/bonden die dit aangaan hebben toen hun krachten gebundeld en Aviornis International Nederland heeft samen met Kleindierliefhebbers Nederland (KLN) en de Nederlandse Werkgroep voor hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels (NWPP), waarin Aviornis International Nederland ook deelneemt, begin januari de nadelen van het verbod geïnventariseerd. Bij monde van de NWPP is toen meteen bezwaar gemaakt bij onze contactpersoon bij het Ministerie en vervolgens een bezwaarschrift ingediend. Na een toelichting op onze mondelinge en schriftelijke afwijzing is later een zeer uitgebreid en gedocumenteerd bezwaarschrift ingediend, dat tevens wordt gesteund door de Stichting Zeldzame Huisdieren, Nederlandse Bond van Hobbydierhouders en de Nederlandse Postduivenhouders Organisatie. Die laatste, de postduivenhouders, leewieken geen vogels, maar steunen ons wel. Desondanks blijft Staatssecretaris Bleker voornemens per 1 januari 2015 het leewieken te verbieden. Daarmee worden voor Aviornis met name de fokkers van watervogels ernstig gedupeerd. Ook de mogelijkheid van het leewieken van bijvoorbeeld flamingo’s en kraanvogels zou met dit verbod niet meer bestaan.

Aviornis wil graag samen met KLN en de andere organisaties hun leden oproepen om zoveel mogelijk met behulp van eigen tekst, als individu te reageren op dit voorgenomen leewiekverbod. 

Als toelichting op het Besluit Diergeneeskundigen het volgende. In artikel 2.2. Aanwijzing toegestane ingrepen gevogelte, staat onder lid a dat Leewieken is toegestaan. Dat lijkt dus prima, maar in artikel 6.1 staat helaas onder punt 1 dat per 1-1-2015 artikel 2.2 vervalt en daarmee leewieken niet meer is toegestaan.

Wij roepen daarom met klem onze leden op om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit! Hoe meer mensen hierop reageren des te meer invloed deze actie heeft!

(Ook als het verbod u niet direct raakt maar wel persoonlijk begrip hebt voor de redenen om tegen het verbod op leewieken te zijn, kunt u uit sympathie voor uw collega-houders natuurlijk ook bezwaar aantekenen. U moet dat dan zeker niet nalaten!)

Belangrijk:

Ondanks dat u uw e-mail vóór 24 april moet sturen naar het Ministerie (wetdieren@mineleni.nl), verzoeken wij u toch om dit ook hierna te doen indien u dit bericht later leest.

Als u een persoonlijke brief wilt sturen doe dan het volgende:

Geef in uw inleiding van uw e-mail bijvoorbeeld aan:


Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het Ontwerpbesluit Diergeneeskundigen inzake het verbod op leewieken.

Geachte heer Bleker,

Ondergetekende heeft in het bovengenoemde ontwerpbesluit gelezen dat u voornemens bent middels artikel 6.1 per 1 januari 2015 artikel 2.2 te schrappen en daarmee het leewieken van gevogelte te verbieden. Ik teken tegen het verbod op leewieken nadrukkelijk bezwaar aan om reden dat: …

[ De redenen waarom u vindt dat leewieken NIET verboden moet worden, kunt u o.a. putten uit het bijgaande overzicht. Als u alle punten onderschrijft, kunt u ze uiteraard allemaal overnemen en kent u nog andere bezwaren, dan moet u die uiteraard ook vermelden. ]

[ Belangrijk is in ieder geval de zinsnede “dat u ernstig of nadrukkelijk bezwaar aantekent tegen” enz. Door die zinsnede wordt het pas formeel een bezwaarschrift. ] 

 


Voorbeeldbrief

U kunt ook gebruik maken van bijgaande kant en klare brief. U kunt deze kopiëren uit de bijlage (zie onderaan dit bericht: Brief tav Bleker) en plakken in de te zenden Email. Alleen uw ondertekening door middel van Naam en Plaats graag toevoegen! Ook deze brief kunt u sturen naar: wetdieren@mineleni.nl

Stuurt u alstublieft een CC aan secretarisaviornis@planet.nl , dan weten wij hoeveel leden vanuit Aviornis bezwaar hebben aangetekend.

Voor mensen die niet de mogelijkheid hebben om het bezwaarschrift/brief per Email te versturen is er ook de mogelijkheid om dit per reguliere post te doen.

U stuurt uw brief dan naar:

Ministerie van EL&I
Directie Wetgeving en Juridische Zaken
T.a.v. Mw. J. Mentink
Postbus 20401
2500 EK Den Haag

Namens Aviornis dank ik u hartelijk voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

Pierreco Eyma,
voorzitter