donderdag 04 februari 2016

 

De wetgeving en de invloed op uw hobby

 

Campagneposter IAS

U bent er waarschijnlijk inmiddels allang van overtuigd dat het houden van dieren niet meer zomaar een vanzelfsprekendheid is anno 2016. Allerlei vormen van wetgeving met de daarbij behorende regelgeving beïnvloeden en sturen de manier waarop wij het houden van onze beschermelingen kunnen beleven en mogen uitvoeren. Aangezien Aviornis International naast een dierenhouders vereniging ook een belangenorganisatie is wil ik u graag informeren over waar we de laatste tijd mee bezig zijn geweest om in ieder geval de schade die Brusselse en Haagse ideeën zouden kunnen toebrengen zoveel mogelijk te beperken.

Het Samenwerkingsverband Platvorm Verantwoord Huisdierenbezit

Het Samenwerkingsverband PVH is opgezet om een zo sterk en breed mogelijke stem te laten horen richting de overheid en de antidierhouderijlobby. Inmiddels zijn vele dierhouderijorganisaties (waaronder Aviornis)van diverse pluimage aangesloten bij dit orgaan. Door middel  van  een onderling afgesproken financiële bijdrage is er een positie gevormd waaruit onder andere een ter zake kundige jurist wordt betaald. Daarnaast kunnen we nu ook optimaal profiteren van de kennis die er is onder de diverse belangengroepen en hebben we een begin kunnen maken met gerichte lobby naar de politiek. Het is uniek te noemen dat  nu eindelijk ‘zoogdieren, reptielen,  amfibieën, zoogdieren, vogels  en vissen’ aan één tafel met elkaar praten over een gezamenlijk doel!

Binnen dit Samenwerkingsverband worden diverse onderwerpen behandeld en aangepakt.

De positieflijst voor zoogdieren

Deze lijst is zoals u weet inmiddels van kracht. Helaas is de keuze van de soorten die op de lijst staan van dermate onbegrijpelijkheid dat we bij deze soorten stuk voor stuk grote vraagtekens zetten. Ook de plaatsing op de diverse lijsten is gedaan zonder enige vorm van kennis en gegronde argumenten. Het staat bol van de aannames en veronderstellingen en bij geen enkele soort is er gekeken of er daadwerkelijk problemen zijn in de praktijk van het houden. Dit laatste is toch echt de basis om de gradatie van mate van dierenwelzijn te controleren en op waarde te kunnen schatten. Genoeg gronden om dit alles niet zonder meer te laten passeren.

De lijst Invasive Alien Species/ invasieve exoten

De Europese Commissie heeft een lijst opgesteld met dieren en planten die van oorsprong niet voorkomen in Europa en die invasief worden geacht te zijn binnen Europese ecosystemen. De term invasief is natuurlijk voor velerlei uitleg vatbaar maar kortweg komt het er op neer dat als een soort direct negatieve invloed heeft op inheemse soorten en ecosystemen deze soort als invasief wordt beschouwd. Deze invloed moet natuurlijk wel worden bestudeerd en conclusies moeten gestaafd worden door feiten en op de juiste manier van onderzoeken worden gebaseerd. Helaas is gebleken dat ook hier het grootste deel van de plaatsing van soorten op de lijst is gedaan op grond van aannames en sterk verouderd of zelfs geen enkel onderzoek. Hoe het dan toch mogelijk is dat een Europese Commissie een aantal dier- en planten soorten meent te kunnen verbieden en zelfs meent te moeten uitroeien is een raadsel. Politieke beweegredenen lijken hieraan ten grondslag te liggen. De lijst is notabene met grote meerderheid afgekeurd door het democratisch hart van Europa, het Europese Parlement. Tot onze verbazing lijkt de Europese Commissie nu deze afwijzing naast zich neer te leggen om toch op de ingeslagen weg verder te gaan.  U kunt begrijpen dat wij ons niet zonder meer neerleggen bij deze situatie en we zijn dan ook volop bezig om Brussel ervan te doordringen dat deze gang van zaken niets met democratie te maken heeft!

Op Facebook zijn we een pagina gestart genaamd Collectief belanghebbenden IAS.  We hopen dat zoveel mogelijk dierenhouders zich aansluiten bij dit collectief en zo duidelijk maken dat zij het niet eens zijn met de lijst invasieve exoten en de manier waarop Brussel er mee omgaat. De voor ons relevante vogelsoorten, de heilige ibis en de ruddy duck zouden met ingang van 1 januari jl. verboden zijn maar aangezien de verbodslijst, bij het schrijven van deze tekst, nog niet officieel is gepubliceerd door Brussel is dit verbod vooralsnog opgeschort.

Het begrip Bedrijfsmatigheid

Volgens de nieuwe plannen van de overheid zijn er criteria opgesteld die moeten bepalen of iemand bedrijfsmatig bezig is met dieren. De noodzaak tot het vaststellen van bedrijfsmatigheid wordt door de overheid gestoeld op de mening dat als er geld gemoeid gaat met dieren er een directe kans is dat het dierenwelzijn in het gedrang komt. De overheid gaat met haar criteria erg ver: “de dierhouder adverteert” zou al een reden kunnen zijn om een dierhouder aan te merken als zijnde bedrijfsmatig bezig. Daarmee zou een particuliere dierhouder vallen onder allerhande regelgeving die nu alleen voor de huidige ‘handel’sector wordt bedoeld. Dit is natuurlijk volkomen buiten proporties en buiten elke vorm van realiteit. We zijn in gesprek met de overheid om de door hen gestelde criteria naar realistische normen terug te brengen. Mocht u ooit als zijnde bedrijfsmatig handelend worden aangewezen door een handhaver/controleur neem dan direct  contact op met uw bestuur.

De nieuwe Natuurwet

Dit jaar zal een nieuwe Natuurwet het licht moeten zien. Alle reeds bestaande wetten die met natuur en flora en fauna te maken hebben worden daarin ondergebracht. Uiteraard brengt dit voor Den Haag weer allerlei nieuwe mogelijkheden met zich mee om zaken op dierhouderij gebied te gaan regelen. Ook dit dienen we dus met argusogen te volgen!

Tenslotte

Dit verhaal is een zeer beknopte samenvatting van wat er gaande is. Ik weet dat voor een deel van u het internet en de ‘nieuwe’ media geen geliefde manier is van communiceren maar het voldongen feit is en blijft dat het een fantastische manier is om uzelf snel te informeren over actuele(!) zaken die u rechtstreeks aangaan! Denk alstublieft niet dat het uw tijd wel zal duren, we hebben een oprechte gezamenlijke verantwoordelijkheid richting onze hobby, naar elkaar en  óók ten opzichte van diegenen die na ons van hun dieren willen genieten

Ik roep u dan ook allemaal op om, desnoods met wat computerhulp, de onderstaande websites  en facebookpagina’s met regelmaat te bezoeken en waar nodig te reageren op de oproepen tot hulp. De diverse besturen kunnen het niet zonder de support van hun achterban . Geef hen die steun, zij doen het voor u!!!

Met strijdbare groet,

Pierreco Eyma
voorzitter

 

Meer informatie: