maandag 03 mei 2010

 

Verslag van de Algemene Ledenvergadering op 10 april in Made

 

Verslag door Jaap Korten

De eerste leden komen binnen

Oude bekenden spreken elkaar weer

Voorzitter Pierreco Eyma opent de vergadering

Claudia Smout en Jan Harteman

Olivier Vogel wordt bedankt voor zijn inzet

Jaap Korten aan het woord

Tjeu Kessels vertelt over toerako's

Zo'n 200 leden luisteren aandachtig

De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar door regio West Brabant georganiseerd.
Het officiële gedeelte van de vergadering werd gehouden in het Best Western Hotel De Korenbeurs te Made.
Na de lunch volgde een tuinbezoek aan de uitgebreide vogelcollectie van de heer en mevrouw Bouwens, bekend van de Aviornis Nederland Ringendienst, op hun in de nabijheid gelegen grote terrein. Mede dankzij de gemakkelijk bereikbare locatie en het zeer aantrekkelijke middagprogramma was de opkomst van leden zelfs nog hoger dan de hoopvolle verwachtingen en waren er uiteindelijk maar liefst 200 leden en introducés aanwezig. Dit betekende een evenaring van de hoogste opkomst ooit.
Een mooi succes voor Aviornis en de organiserende regio!
Vanaf 9.30 uur werden de leden verwelkomd door bestuursleden van regio West Brabant en was er koffie met cake.  De Aviornis stoepborden gaven buiten de locatie aan.
De kleurrijke Aviornis banners stonden op verschillende plaatsen bij de ontvangst en in de zaal opvallend opgesteld. Er was meteen een gezellige sfeer.

Om 10.00 uur opent de voorzitter, de heer Pierreco Eyma, de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij zegt zeer verheugd te zijn met de zeer grote opkomst.
Een speciaal woord van welkom voor hoofdbestuursleden van Aviornis Duitsland, de vertegenwoordigers van de Ibisring, Jong Aviornis, de Werkgroep Wilde Duiven en de Toerako Werkgroep. Deze laatstgenoemde zal een presentatie geven over hun ontstaan en liefhebberij. Ook worden de aanwezige ereleden en regiobestuursleden extra verwelkomd en wordt er benadrukt dat dankzij hun inzet voor de regio’s de vereniging zo actief bezig is met het voor de leden organiseren van allerlei activiteiten en het deelnemen aan evenementen waar promotie voor Aviornis wordt gemaakt.

Met een hamerslag verklaart de heer Eyma het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2010 voor geopend en stelt voor met de agenda punten te beginnen.
Hij bedankt de secretaris, mevrouw Tonnie Grolleman, voor het weer zorgvuldig samenstellen van het Bestuurlijk Jaarboek 2009, waarin de te behandelen stukken vermeld staan.
Via een PowerPoint presentatie is de voortgang van de agenda op een scherm te volgen.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 18 april 2009 te Elburg worden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. De notulist, de heer Rasing, wordt bedankt voor het schrijven ervan. Hij is wederom aanwezig als notulist voor deze vergadering.

Het voorstel om de ringprijs voor het seizoen 2010/2011 op de huidige prijs voor leden te houden, zijnde € 0,25 per ring, wordt met applaus vastgesteld.
Ook dezelfde vaste bijdrage aan de regio’s van € 600,- en daarnaast de afdracht van € 2,- per regiolid wordt bevestigd.

Specifieke onderdelen van het jaarverslag secretariaat worden apart door de heer Eyma uitgelicht en verder toegelicht.
- Hij benadrukt de belangrijkheid van de regio activiteiten, zoals ledenbijeenkomsten, tuinbezoeken en busreisexcursies. En deelname door de regio’s aan diverse evenementen, zoals de Noordshow, Oneto, Gallinova, Championshow, Dierenpret Houten en de Boerenmarkt in Rijsbergen.
De voorzitter vermeldt daarbij dat het organiseren en deelnemen aan de evenementen bijna altijd op dezelfde schouders terecht komt van de regiobestuursleden, die toch al veel vrijwillig werk voor de vereniging verzetten. Hij doet een oproep aan bereidwillige leden om zich voor dit soort ondersteunende taken beschikbaar te willen stellen.
- Naast de reeds bekende en herkenbare promotionele materialen, zoals de banners en stoepborden, is er nu ook een groot Aviornis promotie zeildoek ontwikkeld voor buitenactiviteiten, om ook daar de aanwezigheid van Aviornis zeer opvallend en duidelijk te maken.
- De deelname van Aviornis in de Werkgroep Vogels van het overlegorgaan Platform Verantwoord Huisdierenbezit en het Kennisnetwerk Levende Have, met doorverwijzingen naar de Aviornis website.
- Het jaarlijkse overleg met het bestuur van Aviornis Vlaanderen en de Centrale Hoofdredactie van het Aviornis Tijdschrift.
- Het belangrijke overleg in Den Haag met het Ministerie van LNV over wetgevingzaken, met name de in de maak zijnde Wet Dieren en de Positieflijst voor Zoogdieren.

Met dank aan mevrouw Grolleman wordt het jaarverslag secretariaat goedgekeurd.

Dan is de Ringendienst aan de beurt.
Mevrouw Jopie Bouwens leest het jaarverslag ringendienst 2009 voor en benadrukt de opvallende zaken. Zoals het wederom gestegen aantal geleverde ringen t.o.v. 2008 naar 93.985 ringen. Hetgeen mede te danken is aan de lage prijs voor leden.
Doordat aan het einde van het seizoen de Aviornis server was gecrashed, zijn helaas de nodige problemen ontstaan met de ringenbestellingen. Mede waardoor het aantal bestellingen per post hoger waren dan de bestellingen via internet. Er is hard gewerkt aan het bouwen van een nieuwe software module voor het bestellen van ringen, waarmee het bestellen veel gemakkelijker zal worden. Zij vraagt om de bestellingen voor kunststof ringen liefst per internet via de Aviornis website te doen.
Wanneer het bestelformulier wordt gebruikt dan is het wel noodzakelijk de juiste voor het lopende seizoen te gebruiken, omdat er van overheidswege een nieuwe ringenregeling van kracht is geworden en het formulier grondig is veranderd. Daarbij moeten alle officiële ringendiensten de bestellingen voor Europese inheemse vogels en CITES-A vogels digitaal bij Ministerie van LNV aanleveren. Ook dient bij deze bestellingen het Burgerservice nummer (voorheen Sofi nummer) van de kweker te worden vermeld.
Zij benadrukt de uitgave van het Gele Boekje door Aviornis Nederland, dat aan alle leden is verzonden, met daarin de volledige uitleg van de nieuwe regeling en om het vooral te lezen.
Ook waarschuwt zij nogmaals dat leden kopieën van de ringenbestellingen moeten maken voor hun eigen administratie. Vooral ter voorkoming van problemen bij controles door de overheid.
De heer Eyma bedankt het echtpaar Jos en Jopie Bouwens voor het vele werk dat zij voor de ringendienst verzetten.

Mevrouw Betty van Tol geeft een toelichting op het Jaarverslag Ledenadministratie.
Zij meldt dat het aantal leden dat per automatische incasso de contributie betaalt, stap voor stap toeneemt. Na een extra aanmoedigingscampagne kon gedurende 2009 het 2500ste lid worden ingeschreven. Helaas is door de gebruikelijke mutaties van uitschrijvingen aan het einde van het jaar het ledenaantal weer onder die grens gezakt. Toch komen er steeds weer nieuwe leden bij en stijgt het totale ledenaantal licht. Dit is zeer verheugend.
Mevrouw van Tol doet een oproep aan de aanwezige leden om door te gaan met nieuwe leden te werven, om dit jaar weer over de grens van 2500 leden heen te gaan.
De voorzitter, Pierreco Eyma, ondersteunt deze oproep van harte en stelt dat de nieuwe streefgrens op 2550 leden ligt.
Hij bedankt mevrouw van Tol voor haar bijdrage en behartiging van de ledenadministratie, ondersteund door haar echtgenoot Hilgert van Tol.

Vice voorzitter, de heer Jos Christianen, beheert de PR dienst.
Hij doet verslag van de verkoop en voorraad van de boeken ‘Watervogels houden, ’t is een hobby’. Hij meldt dat de verkoop gestaag door is gegaan en dat het goed is geweest om in 2007 bijna 100 boeken van Aviornis Vlaanderen over te kunnen nemen, want de voorraad boeken is nu in Nederland uitverkocht. In overleg met Aviornis Vlaanderen wordt bekeken of een herdruk mogelijk is.
Er zijn inmiddels 1500 nieuwe verzamelbanden voor de Aviornis Tijdschriften ontvangen. En de regio’s hebben die in voorraad genomen, waardoor de verzamelbanden weer volop beschikbaar zijn. Uiterlijk zijn deze nieuwe ringbanden gelijk aan de oude met gouden Aviornis logo opdruk.
De prijs hiervan is wat omhoog gegaan van € 6,- naar € 7,50, vanwege hogere inkoopkosten.
Eén verzamelband kan twee jaargangen Aviornis Tijdschriften bevatten.

De voorzitter van de Aviornis International Nederland Internet Commissie, de heer Olivier Vogel, is aanwezig om toelichting te geven op het Jaarverslag Internet Commissie 2009.
De heer Vogel is er trots op dat Aviornis Nederland in 2008, een volledig nieuwe website heeft kunnen lanceren. Hij noemt en bedankt met name de internetcommissie leden Johan van de Laar en Jan Harteman voor de vele uren die zij, als onbezoldigd vrijwilliger, in het programmeren en opzetten van de nieuwe website hebben gestoken.
Hij meldt dat de heer van der Laar na het voltooien van de website inmiddels zijn functie bij de Internet Commissie heeft neergelegd.
Hij bedankt hoofdbestuurslid, Jaap Korten, voor de invulling van vogelsoortgerelateerde artikelen voor de Aviornis website.
Hij moedigt iedereen aan ook regelmatig de regiopagina’s te bekijken, omdat daar uitnodigingen en verslagen op verschijnen.
In september 2009 heeft de heer Vogel een presentatie gehouden voor het hoofdbestuur omdat het software systeem niet meer toereikend was om uit te breiden met nieuwe modules voor de nieuwe ringenregeling, de ledenadministratie en verdere verbeteringen.
Het hoofdbestuur stemde unaniem in met het bouwen van een nieuw datasysteem.
Daarvoor werd opdracht verstrekt aan de heer Frank Schoep, die op deze Algemene Ledenvergadering aanwezig was en werd voorgesteld. De volgende stap is dat de ondersteunende externe systeemprogrammeur nieuwe modules voor ringenbestellingen en ledenadministratie zal ontwikkelen, omdat het huidige systeem niet meer toereikend is voor verdere groei.
Vervolgens vertelt de heer Vogel dat het Forum helaas van de Aviornis website is verwijderd vanwege oneigenlijk gebruik door een aantal personen. De goeden moeten onder de kwaden lijden. Hij hoopt dat er in de toekomst een mogelijkheid is het Forum in een dusdanige vorm in ere te herstellen, zodat het een informatieve vraagbaak zal worden, waarvoor het ook ooit bedoeld was.
De heer Vogel had eerder aangekondigd binnenkort zijn functie als voorzitter van de Internet Commissie te willen neerleggen, vanwege drukke werkzaamheden en gezinsleven met kleine kinderen. Maar hij zegt aan te zullen blijven totdat de nieuwe software modules werkend zijn opgeleverd. Als dank voor zijn inzet krijgt hij een cadeau en een bos bloemen.

Dan volgt de behandeling van inkomsten en uitgaven 2009 en begroting 2010.
De penningmeester, mevrouw Claudia Smout-Boot, memoreert dat de financiële resultaten zijn beoordeeld en goedgekeurd door de kascommissie, deze keer bestaande uit de heren Herman Kunst, voorzitter van regio Zwolle en Hilgert van Tol, penningmeester van regio Holland. Daarnaast zijn de financiële stukken met het Algemeen Bestuur met instemming doorgenomen. Er waren geen afwijkende bevindingen.
In het Bestuurlijk Jaarboek staat ook weer een toelichting over de afwijkingen ten opzichte van de begroting 2009.
Mevrouw Smout-Boot geeft uitleg over wat er onder de verschillende posten wordt geboekt.
De heer Eyma benadrukt dat het bedrag dat voor deze Algemene ledenvergadering in de begroting voor 2010 is opgenomen een inschatting is die uit relatief vaste kosten bestaat voor het drukken en versturen van het Bestuurlijk Jaarboek 2009 en vergoeding van reiskosten voor Hoofd- en Algemeen Bestuur. De variabele kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemende leden. En zoals iedereen kan vaststellen is de opkomst enorm groot. Dus zijn er reeds afwijkingen te verwachten.
Met een luid applaus gaat de vergadering akkoord met de cijfers en verleent decharge aan de penningmeester.

Dan komen de regio cijfers aan de orde.
De heer Jaap Korten, Hoofdbestuurslid, meldt dat het verzamelen van de regio cijfers soepel en tijdig is verlopen door prima medewerking van de regiopenningmeesters.
Hij vermeldt dat het vorig jaar in ere herstellen van de regiobegrotingen voor 2009 nuttig is geweest voor het nu beoordelen en interpreteren van de regio resultaten. Ook is er weer een toelichting per regio op de financiële cijfers opgenomen in het Bestuurlijk Jaarboek 2009.
Deze toelichtingen zijn vooraf met de regio’s afgestemd en in de recente Algemeen Bestuursvergadering met de afgevaardigden besproken.
Per regio worden de belangrijkste zaken toegelicht.
Ook wijst hij er tevens op dat naast de kaspositie van Aviornis Nederland ook bij de regio’s gezamenlijk voldoende geld aanwezig is om deelname van actieve leden aan evenementen te ondersteunen.
Er zijn geen inhoudelijke vragen over de regio cijfers en die worden ook met applaus geaccepteerd.

Dan volgt voor de pauze nog de behandeling van het Huishoudelijk Reglement 2010.
De voorzitter zegt dat de tekst van het reglement onveranderd is ten opzichte van de geredigeerde versie in 2009. De heer Eyma duidt er op dat de contributie hetzelfde is gebleven en officieel is vastgesteld op € 27,50. En dat er een korting van € 2,50 wordt verleend bij automatische incasso. Mede om bestaande leden die nog met een overschrijving betalen te bewegen om op automatische incasso over te gaan.
De in deze vergadering vastgestelde ringprijs en bijdrage aan de regio’s worden opgenomen in het HR, waarvan akte.

Dan stelt de voorzitter voor om een korte pauze te houden.

Na de pauze volgt een presentatie, die dit jaar wordt gehouden door de heer Tjeu Kessels van de Toerako Werkgroep Aviornis.
De heer Kessels houdt een betoog over hoe de Toerako Werkgroep tot stand is gekomen. Eerst als afdeling Benelux van de International Touraco Society in het Verenigd Koninkrijk. En sinds 2004 is er aansluiting als Werkgroep van Aviornis International.
Na deze inleiding presenteert de heer Albert Aarts, penningmeester van de werkgroep, een mooie, zelfgemaakte film over verschillende toerako’s in hun natuurlijke leefomgevingen.
De heer Kessels ontvangt een bos bloemen met de hartelijke dank voor zijn uiteenzetting.
Kijk voor meer informatie over de Toerako Werkgroep Aviornis op http://www.aviornis.be/index.php?id=toerako

Bestuursverkiezing
Volgens het schema van aftreden is de voorzitter, de heer Eyma, aftredend. Ook hoofdbestuurslid de heer Jos Christianen, vicevoorzitter en beheerder PR-dienst, is aftredend.
Beide zijn gelukkig herkiesbaar en worden door het hoofdbestuur unaniem voorgedragen voor herbenoeming, hetgeen graag door de vergadering wordt bevestigd.

Rondvraag
- Hoofdbestuurslid Jan Harteman kondigt aan dat Aviornis i.s.m. regio West Brabant op 16, 17 en 18 april 2010 zal deelnemen aan Animal Event, dat wordt gehouden in het safaripark de Beekse Bergen. Op uitnodiging van PTC+ / Groenhorstcollege zal een grote volière en een info stand worden opgesteld in de grote doorloop tent van Small World.
- Ook kondigt Jan Harteman aan dat Aviornis Nederland samen met Stichting De Harpij, een organisatie van en voor Nederlandse en Belgische dierentuin medewerkers, een vogelsymposium zal organiseren op zaterdag 2 oktober 2010 in Gaia Park te Kerkrade.
- De heer Bart de Kleijn, bestuurslid regio Nijmegen, vraagt naar de status van het lang verwachte Aviornis boek over fazanten en hoenderachtigen.
De heer Eyma reageert dat dit onderwerp telkens weer ter sprake komt tijdens overleg met Aviornis Vlaanderen. De heer Franz Duister werkt daar reeds lange tijd aan en dient nog een aantal soortbeschrijvingen te verzorgen en ook de algemene inhoud. Maar er is nu inderdaad een beschikbaarheid voor het boek genoemd voor verschijning in 2011.
- Er wordt gesproken over controles en inbeslagnames door de AID.
- De heer Peter Paul van der Lugt vraagt aandacht voor de binnenkort vacant komende functie van penningmeester van de Aviornis Tijdschrift Redactieraad en roept kandidaten op zich te melden.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de heer Eyma de bestuursleden van regio West Brabant voor de organisatie van deze dag. Miriam Huijbregts neemt namens alle vrijwilligers die zich hiervoor hebben ingezet een bos bloemen. Tevens worden Jos en Jopie Bouwens bedankt met bloemen voor het feit dat zij hun vogeltuin beschikbaar stellen t.b.v. het middagprogramma.
De voorzitter dankt nogmaals alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een smakelijke lunch en een fijn tuinbezoek bij de familie Bouwens.
De heer Jos Bouwens geeft over het vervolg nog een korte toelichting.
Daarop sluit de heer Eyma het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2010.

Lunch
Er wordt in de aansluitende zaal een buffet broodmaaltijd geserveerd met divers beleg en een kroket, voorafgegaan door een kop soep.
Door de grote opkomst duurt het wel even voordat iedereen is voorzien en een plaatsje heeft gevonden aan de tafels, maar de sfeer blijft uiterst gezellig en er wordt veel met elkaar gesproken.
Dan gaan groepjes op weg naar het in de nabijheid gelegen terrein van de familie Bouwens.

Namens het Hoofdbestuur – Jaap Korten