zaterdag 25 april 2009

 

Verslag Algemene Ledenvergadering (1): ochtendprogramma

 

Algemene Ledenvergadering Aviornis International Nederland op zaterdag 18 april 2009 te Elburg

150 aanwezige leden in de zaal
Foto: Janna Korten

Het voltallig hoofdbestuur
Foto: Janna Korten

Men luistert vol aandacht
Foto: Janna Korten

Jopie Bouwens namens de ringendienst
Foto: Janna Korten

Betty van Tol namens de ledenadministratie
Foto: Janna Korten

Jos Christianen namens de PR-dienst
Foto: Janna Korten

Olivier Vogel namens de Internet Commissie
Foto: Janna Korten

Jaap korten licht de regio-cijfers toe
Foto: Janna Korten

Jan Harteman presenteert Jong Aviornis
Foto: Janna Korten

Marius Sijtsma, gekozen tot hoofdbestuurslid
Foto: Janna Korten

De Algemene Ledenvergadering werd dit jaar door regio Zwolle georganiseerd.
Het officiële gedeelte van de vergadering werd in Partycentrum/ Restaurant De Haas te Elburg gehouden.
Na de lunch volgde een tuinbezoek aan de uitgebreide vogelcollectie van de heer Lammert Zwep op zijn in de nabijheid gelegen grote terrein. Mede dankzij de redelijk centraal gelegen locatie en het aantrekkelijke middagprogramma was de opkomst van leden zelfs nog hoger dan de hoopvolle verwachtingen en waren er uiteindelijk 150 leden en introducés aanwezig, inclusief een aantal leden die onaangekondigd toch waren gekomen.
Dit betekende een ruim bovengemiddelde en de op één na hoogste opkomst ooit.
Een mooi succes voor Aviornis en de organiserende regio!
Vanaf 9.30 uur werden de leden verwelkomt door bestuursleden van regio Zwolle en was er koffie met gebak. De kleurrijke Aviornis banners stonden op verschillende plaatsen opvallend opgesteld. De sfeer zat er meteen goed in en leden begroetten bekenden en werd er druk over en weer gepraat.

Om 10.00 uur opent de voorzitter, de heer Pierreco Eyma, de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Hij zegt zeer verheugd te zijn met de zeer goede opkomst.

Een speciaal woord van welkom voor de afgevaardigde van Aviornis Vzw Vlaanderen, de vertegenwoordigers van de Ibisring en voor de aanwezige ereleden. Ook worden de aanwezige regiobestuursleden extra verwelkomt en wordt er benadrukt dat dankzij hun inzet de vereniging zo actief bezig is met het voor de leden organiseren van allerlei activiteiten en het deelnemen aan evenementen waar promotie voor Aviornis wordt gemaakt.

Met een forse hamerslag verklaart dan de heer Eyma het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2009 voor geopend en stelt voor met de agenda punten te beginnen.

Hij bedankt de secretaris, mevrouw Tonnie Grolleman, voor het weer zorgvuldig samenstellen van het Bestuurlijk Jaarboek 2008, waarin de te behandelen stukken vermeld staan.

De notulen van de vorige Algemene Ledenvergadering d.d. 12 april 2008 te Vrouwenpolder in Zeeland worden zonder op- of aanmerkingen door de vergadering goedgekeurd. De notulist, de heer Rasing, wordt bedankt voor het schrijven ervan. Hij is wederom aanwezig als notulist voor deze vergadering.

Het voorstel om de ringprijs voor 2009/2010 hetzelfde te houden op de huidige prijs voor leden, zijnde € 0,25 per ring, wordt met applaus verwelkomt en aldus vastgesteld.
Ook dezelfde vaste bijdrage aan de regio’s van € 600,- en daarnaast de afdracht van € 2,- per regiolid wordt bevestigd.

Specifieke onderdelen van het jaarverslag secretariaat worden er apart door de heer Eyma uitgelicht.

 • Hij benadrukt de belangrijkheid van de regio activiteiten, zoals ledenbijeenkomsten en busreisexcursies. En deelname door de regio’s aan evenementen, zoals de Noordshow, Oneto, Dierenpret Houten en de Utrechtse Dierendagen. Alwaar de nieuwe promotionele materialen, zoals de banners en stoepborden, de aanwezigheid van Aviornis zeer opvallend en duidelijk maken.
  De voorzitter vermeldt daarbij dat het organiseren en deelnemen aan de evenementen bijna altijd op dezelfde schouders terecht komt van de regiobestuursleden, die toch al veel vrijwillig werk voor de vereniging verzetten. Hij doet een oproep aan bereidwillige leden om zich voor dit soort ondersteunende taken beschikbaar te willen stellen.
 • De deelname van Aviornis in de Werkgroep Vogels van het overlegorgaan Platform Verantwoord Huisdierenbezit en artikel bijdrage met foto’s voor de websites van PVH en Levende Have, met doorverwijzingen naar de Aviornis website.
 • Het jaarlijkse overleg met het bestuur van Aviornis VZW Vlaanderen en de hoofdredactie van het Aviornis tijdschrift.
 • Het belangrijke overleg in Den Haag met het MinLNV over wetgevingzaken, zoals de ringenregeling en de transportverordening.
 • Over het verzamelen van benodigde kweekverslagen voor de zgn, Positieflijst meldt hij dat deze door de heren H. Vossebelt en E. de Haas zijn samengesteld en daarna gedigitaliseerd. Vanwege de reorganisatie bij het MinLNV is besloten de minister per aangetekende brief van de beschikbaarheid op de hoogte te stellen.
  De kweekverslagen zijn echter nog niet opgestuurd, om te vermijden dat deze op een verkeerde plaats terecht zouden komen en zoek zouden kunnen raken.
  Ook wordt gemeld dat in België de daar geldende Positieflijst door het Hof is vernietigd.

Met dank aan mevrouw Grolleman wordt het jaarverslag secretariaat goedgekeurd.

Dan is de Ringendienst aan de beurt. Mevrouw Jopie Bouwens leest het jaarverslag ringendienst 2008 voor en benadrukt de opvallende zaken. Zoals de forse stijging van het aantal geleverde ringen t.o.v. 2007 met maar liefst 42,5% naar 86.950 ringen. Hetgeen mede te danken is aan de lagere prijs voor leden. (Daarmee komt het aantal bestelde ringen weer terug richting de aantallen in 2002/2005, voordat vanwege de vogelgriep de ophok/afschermplicht werd ingesteld en het hobbymatig houden en kweken van vogels een deuk opliep.)
Zij vraagt om de bestellingen voor kunststof ringen liefst via de Aviornis website per internet te doen. De bestelling voor aluminium en RVS ringen dient via een apart aan te vragen bestelformulier te geschieden.
Ook waarschuwt zij nogmaals dat leden vooral kopieën van de ringenbestellingen moeten maken voor hun administratie. Vooral ter voorkoming van problemen bij controles door de overheid.
De heer Eyma bedankt het echtpaar Jos en Jopie Bouwens voor het vele werk dat zij voor de ringendienst verzetten.

Mevrouw Betty van Tol geeft een toelichting op het Jaarverslag Ledenadministratie. Zij meldt dat het aantal leden dat per automatische incasso de contributie betaalt, stap voor stap toeneemt. Maar dat de betalingen die per factuur gaan veelal een herinnering vergen en dat de ontvangst termijn dan gemiddeld meer dan 70 dagen bedraagt. Bij het versturen van de facturen in november, betekent dat ontvangst in januari. (Volgens de vereniging reglementen dient de contributie vooraf aan het nieuwe jaar voldaan te worden.)
Ondanks de mutaties van uitschrijvingen komen er toch steeds weer nieuwe leden bij en stijgt het totale ledenaantal licht. Dit is zeer verheugend. Het huidige ledenaantal bedraagt +/- 2440 en dat betekent nog ‘slechts’ 60 nieuwe leden om de ‘magische’ grens van 2500 te bereiken. Mevrouw van Tol doet een oproep aan de aanwezige leden om nieuwe leden te werven. De voorzitter, Pierreco Eyma, ondersteunt deze oproep van harte en stelt voor dat vanuit het aantal aanwezige leden op deze ledenbijeenkomst er geprobeerd zal worden om ca. 50 nieuwe leden te werven.
Hij bedankt mevrouw van Tol voor haar bijdrage en behartiging van de ledenadministratie, ondersteund door haar echtgenoot Hilgert van Tol.

Vice voorzitter, de heer Jos Christianen, beheert de PR dienst. Hij doet verslag van de verkoop en voorraad van de boeken ‘Watervogels houden, ’t is een hobby’. Hij meldt dat de verkoop gestaag door gaat en dat het goed is geweest om in 2007 bijna 100 boeken van Aviornis Vlaanderen over te kunnen nemen, anders waren de boeken nu in Nederland uitverkocht geweest. Er zijn momenteel nog slechts 100 boeken beschikbaar. Eenzelfde aantal in België. Naar verwachting zal er geen herdruk plaatsvinden.
De in 2003 ingekochte ringbanden voor de Aviornis Tijdschriften zijn bijna verkocht. Er zijn inmiddels 1500 ringbanden besteld, die zeer binnenkort afgeleverd worden. Uiterlijk zijn deze ringbanden gelijk aan de huidige met gouden Aviornis logo opdruk. Wel gaat de prijs hiervan wat omhoog van € 6,- naar € 7,50, vanwege hogere inkoopkosten. Maar omdat één ringband twee jaargangen Aviornis Tijdschriften kan bevatten, is de verwachting dat deze prijsverhoging geen problemen zal veroorzaken.
De heer Christianen doet het verzoek aan de regiobesturen om deze ringbanden in voldoende mate op voorraad te nemen, omdat vanwege het volume opsturen van enkele stuks niet economisch is. Ook stelt hij voor dat de regio’s deze ringbanden tijdens ledenbijeenkomsten en evenementen ter plekke beschikbaar hebben.

De voorzitter van de Aviornis International Nederland Internet Commissie, de heer Olivier Vogel, is aanwezig om toelichting te geven op het Jaarverslag Internet Commissie 2008. Hij heeft het voorzitterschap overgenomen van de heer Hilgert van Tol, vanwege diens drukke werkzaamheden.
De heer Vogel is er trots op dat Aviornis Nederland, vorig jaar op 1 juli 2008, een volledig nieuwe website heeft kunnen lanceren. Hij noemt en bedankt met name de internetcommissie leden Johan van de Laar en Jan Harteman voor de vele uren die zij als onbezoldigd vrijwilliger in het programmeren en opzetten van de nieuwe website hebben gestoken.
Gekozen is voor een ondersteunend systeem, genaamd Typo 3, dat ook naar de toekomst gemakkelijker door andere personen te beheren zal zijn. Hij bedankt Hoofdbestuurslid, Jaap Korten, voor de invulling van vogelsoortgerelateerde artikelen voor de Aviornis website.
Hij moedigt iedereen aan ook regelmatig de regiopagina’s te bekijken, omdat daar uitnodigingen en verslagen op verschijnen.
De volgende stap is dat de ondersteunende externe systeemprogrammeur aanpassingen zal verrichten aan de modules voor ringenbestellingen en ledenadministratie, omdat het huidige systeem niet meer toereikend is voor verdere groei.
Van de vragenronde maakt de heer Leo Even, bestuurder van regio Oost, gebruik om te melden dat verschillende leden moeite hebben met het inloggen op de nieuwe website en het plaatsen van advertenties. Zij ervaren de nieuwe website als moeilijker dan de oude.
Hij vermoedt dat daardoor ook het aantal advertenties dat nu op de website staat, mede daardoor is gedaald.
De heer Vogel antwoordt dat er aan een duidelijke stap voor stap handleiding1 wordt gewerkt, zodat leden die bij de hand kunnen hebben om gemakkelijker de benodigde handelingen te kunnen verrichten. 
Een ander lid merkt op dat werken via internet maar een gedoe is.
De reactie daarop is dat de website gezien dient te worden als een extra en ook extern toegankelijk medium, naast het belangrijke en vertrouwde Aviornis Tijdschrift.

Dan volgt de behandeling van inkomsten en uitgaven 2008 en begroting 2009. De penningmeester, mevrouw Claudia Smout-Boot, memoreert dat de financiële resultaten zijn beoordeeld en goedgekeurd door de kascommissie, deze keer bestaande uit de heren Marcel Huijbregts, penningmeester van regio West Brabant en Hilaire Wöginger, penningmeester van regio Zeeland. Daarnaast zijn de financiële stukken met het Algemeen Bestuur met instemming doorgenomen.
Er waren geen afwijkende bevindingen en mevrouw Smout-Boot uit zich daar duidelijk verheugd over.
Wel is er besloten om een toelichting op te nemen over de grote afwijkingen tussen de werkelijke resultaten en de te ruime begroting voor 2008.
Ook die toelichting is door de kascommissie goed bevonden en het overzicht is in het Bestuurlijk Jaarboek 2008 opgenomen.
De enige opmerking was dat het vermogen van de vereniging beter zou kunnen renderen door het op een rekening met een hoger rente percentage te zetten. Vanuit de vergadering klinkt ICE-SAVE, hetgeen tot grote hilariteit leidt. In deze vrolijke stemming klinkt er een luid applaus van de vergadering ter instemming met de cijfers.

Dan komen de regio cijfers aan de orde. De heer Jaap Korten, Hoofdbestuurslid, heeft de taak voor het verzamelen en samenstellen van de regio cijfers overgenomen van de heer Henk Witlox, die bij de voorgaande Algemene Ledenvergadering zijn functie in het Hoofdbestuur helaas om gezondheidsredenen heeft moeten neerleggen.
Jaap Korten bedankt de heer Witlox voor het beschikbaar stellen van de digitale programma’s en de regio penningmeesters en regiobesturen voor de soepele medewerking.
Hij vermeldt dat het indienen door de regio’s van de begroting voor 2009 weer in ere is hersteld. Zo’n begroting dient gezien te worden als de financiële vertaling van de plannen van de regio voor het lopende jaar, waardoor de beoordeling van de uiteindelijke resultaten over 2009 inzichtelijker zal worden.
Ook is voor het eerst een toelichting per regio op de financiële cijfers met de regio’s afgestemd en opgenomen in het Bestuurlijk Jaarboek 2008.
Hij wijst er tevens op dat naast de kaspositie van Aviornis Nederland ook bij de regio’s gezamenlijk voldoende geld aanwezig is om deelname van actieve leden aan evenementen te ondersteunen.
Er zijn geen inhoudelijke vragen over de regio cijfers en die worden ook met applaus geaccepteerd.

Dan stelt de voorzitter voor om een korte pauze te houden. 
Na de pauze volgt eerst nog de behandeling van het Huishoudelijk Reglement 2009.

De voorzitter legt uit dat de tekst van het reglement reeds langere tijd bestond en nodig naar de huidige stand van zaken diende te worden bijgewerkt. De heer Jaap Korten heeft die taak op zich genomen en de aanpassingen zijn vooral van tekstuele aard. Zowel de geredigeerde als de aangepaste versies zijn in het Bestuurlijk Jaarboek opgenomen.

De heer Wim Moed, bestuurslid van regio Oost, stelt de vraag of de contributie nu € 27.50 of eigenlijk € 25,-- is, omdat nieuwe leden per automatische incasso betalen.
De heer Eyma antwoordt dat de contributie officieel is vastgesteld op € 27,50 en dat er een korting van € 2,50 wordt verleend bij automatische incasso. Mede om bestaande leden die nog met een overschrijving betalen te bewegen om op automatische incasso over te gaan.

De presentatie gaat dit jaar over Jong Aviornis.
Toepasselijk getiteld ‘Donsveertjes tussen volgroeide pluimen’.
De heer Jan Harteman houdt een bevlogen betoog over hoe Jong Aviornis tot stand is gekomen en welke activiteiten en projecten worden ondernomen.
De eerste bijeenkomst van jeugdige vogelenthousiasten uit België en Nederland was in 2003, hetgeen leidde tot de officiële oprichting van Jong Aviornis als werkgroep in 2005.
Jong Aviornis organiseert jaarlijks jeugdmeetings in vooral de grensstreek. Maakt tuinbezoeken bij ervaren liefhebbers. Onderneemt een reisje naar een vogelpark of dierentuin. En coördineert bepaalde kweekprojecten, van de Noordelijke roodbek fluiteend, de oorspronkelijke wildkleur van Chinese dwergkwartel en de Koreaanse Mandarijneend, waarvan het vrouwtje een roodkleurige snavel heeft.
Het aantal activiteiten bereikte een hoogtepunt in 2006, daarna nam het weer gestaag af.
Belangrijkste reden is dat de oorspronkelijke kernleden van Jong Aviornis inmiddels ouder zijn geworden, aan een carrière zijn gaan werken en daarnaast andere bestuurlijke activiteiten op zich hebben genomen. Dus helaas minder tijd hebben voor de intensieve organisatorische zaken voor Jong Aviornis. Vers jong bloed is van essentieel belang om de activiteiten van Jong Aviornis op peil te houden! Jan Harteman doet daartoe een dringende oproep!
Kijk voor meer informatie over Jong Aviornis op www.jongaviornis.org 

Bestuursverkiezing
Volgens het oorspronkelijke schema zouden zowel de secretaris, mevrouw Grolleman, als de voorzitter, de heer Eyma, beide volgend jaar aftredend zijn. Omdat zij een belangrijk operationeel deel van het Dagelijks Bestuur vormen, werd dat niet wenslijk geacht.
Daarom is besloten om het aftreden van mevrouw Grolleman-Klomp reeds dit jaar te laten plaatsvinden. Ook hoofdbestuurslid de heer Piet Maas, portefeuille Wetgeving, is aftredend.
Beide zijn gelukkig herkiesbaar en worden door het Hoofdbestuur unaniem voorgedragen voor herbenoeming, hetgeen graag door de vergadering wordt bevestigd.
Verder is de heer Marius Sijtsma bereid gevonden in het Hoofdbestuur plaats te nemen.
De heer Sijtsma is woonachtig in regio Midden-Nederland en is reeds lid van de Internet Commissie. Hij heeft als aspirant hoofdbestuurslid reeds hoofdbestuurvergaderingen bijgewoond. Het Hoofdbestuur draagt de heer Sijtsma unaniem voor, voor benoeming in het Hoofdbestuur. De vergadering gaat daar met applaus mee akkoord.

Benoemingen tot Lid van verdienste
Voorzitter Pierreco Eyma nodigt de heren Henk Witlox en Henk van de Velden uit naar voren te komen. Beide heren worden geëerd met het predicaat Lid van verdienste.
Henk Witlox heeft vorig jaar, wegens gezondheidsredenen, afscheid moeten nemen van het Hoofdbestuur. Hij heeft daarin vele jaren een belangrijke bijdrage geleverd en zich ingezet voor het tot stand komen van Aviornis Duitsland. Mede naar aanleiding hiervan wordt Henk Witlox benoemd tot Lid van verdienste.

Henk van de Velden heeft vanaf de oprichting van Aviornis regio Nijmegen in het regiobestuur gezeten. Na 23 jaar heeft hij onlangs afscheid genomen van een plaats in het regiobestuur.
Met veel inzet heeft hij Aviornis jarenlang weten te presenteren op vele evenementen.
Het bestuur van regio Nijmegen heeft hem met een warm pleidooi voorgedragen voor het predicaat Lid van verdienste. Het Hoofdbestuur geeft daar vanwege zijn verdienste voor de vereniging graag gehoor aan en benoemt Henk van de Velde tot Lid van verdienste.

Voor meer informatie en foto's, zie nieuwsbericht in het kader onderaan deze pagina.

Rondvraag
Een aanwezig lid stelt de vraag of de gedigitaliseerde kweekverslagen ook algemeen beschikbaar zijn? De heer Eyma antwoordt daarop dat de kweekverslagen in principe verzameld zijn met waarborg van anonimiteit. En dat per verslag toestemming van de kweker nodig is om het openbaar te maken. Daarvoor acht de heer Eyma het vooralsnog te vroeg.

De heer Piet Borst, bestuurslid regio Midden-Nederland, vraagt naar de status van het lang verwachte Aviornis boek over fazanten en hoenderachtigen.
De heer Eyma reageert dat dit onderwerp telkens weer ter sprake komt tijdens overleg met Aviornis Vlaanderen, maar dat er nooit een verschijning of streefdatum is genoemd.
Hij vraagt de aanwezige heer Carl de Preter van Aviornis Vlaanderen of er meer te melden is. Deze bevestigt dat er door de heer Franz Duister reeds jarenlang aan gewerkt wordt, maar dat er inderdaad nooit een beschikbaarheiddatum voor het boek is genoemd.
Wel verschijnen reeds met grote regelmaat soortbeschrijvingen in het Aviornis Tijdschrift, welke artikelen de basis zullen vormen voor de inhoud van het bewuste boek.
Maar het blijft helaas afwachten.

Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde bedankt de heer Eyma nogmaals alle aanwezigen voor hun komst en wenst iedereen een smakelijke lunch en een fijn tuinbezoek bij de heer Zwep.
De voorzitter van regio Zwolle, de heer Herman Kunst, geeft over het vervolg nog een korte toelichting.
Daarop sluit de heer Eyma het officiële gedeelte van de Algemene Ledenvergadering 2009.

Lunch
Er wordt in de aansluitende zaal een broodmaaltijd geserveerd met divers beleg en een warme kroket, voorafgegaan door een kop groentesoep.
De sfeer blijft uiterst gezellig en er wordt veel met elkaar gesproken.
Dan gaan groepjes op weg naar het in de nabijheid gelegen terrein van de heer Zwep.
Voor een verslag met foto’s van het tuinbezoek, zie het kader onderaan deze pagina.

Namens het Hoofdbestuur – Jaap Korten

 

1.) De genoemde handleiding is inmiddels beschikbaar, zie het kader onderaan deze pagina.