donderdag 29 oktober 2020

 

Toelichting "Afschermplicht" n.a.v. maatregelen vogelgriep

 

Naar aanleiding van de recente uitbraak van vogelgriep in Nederland, heeft het Ministerie van LNV maatregelen afgekondigd, waaronder het afschermen van hobbypluimvee. Diverse Aviornis-leden hebben hun zorgen geuit over het afschermen van hobbymatig gehouden watervogels of hoenderachtigen.

Aviornis wil graag een toelichting geven over wat bedoeld wordt met de afschermplicht. Het Ministerie van LNV heeft hierover een heldere omschrijving gegeven in het Beleidsdraaiboek Aviaire influenza (onderaan deze pagina te raadplegen), in paragraaf 8.13.


8.13 AFSCHERMPLICHT
De afschermplicht betekent dat het gehouden pluimvee en/of andere gehouden vogels zodanig afgeschermd moeten worden dat ze niet in direct contact kunnen komen met wilde vogels, de uitwerpselen van wilde vogels, met gevogelte van naastgelegen houderijen, met ander vee en/of huisdieren die op het bedrijf aanwezig zijn of met bezoekers.

De afschermplicht kan ingesteld worden om het risico op insleep van AI vanuit wilde vogels te verkleinen (bijvoorbeeld wanneer er een HPAI H5N1 besmette wilde vogel is aangetroffen in Europa en er trekbewegingen van wilde vogels vanuit dit gebied richting Nederland zijn) of om het risico op verspreiding tussen bedrijven via onder andere wilde vogels te minimaliseren.

De afschermplicht betekent dat commercieel gehouden pluimvee naar binnen moet. Een uitzondering wordt gemaakt voor watervogels en loopvogels. Voor watervogels en loopvogels die normaliter buiten worden gehouden, kan het naar binnen brengen leiden tot dusdanige welzijnsproblemen dat de maatregel buitenproportioneel is. Waar mogelijk probeert de houder in dat geval met andere maatregelen contact met wilde vogels etcetera te voorkomen.

Voor hobbyhouders geldt geen generieke maatregel, maar is meer maatwerk vereist, vanwege de grote diversiteit in type vogels en manier van houden. Gehouden vogels die vanuit hobby, sport, schadebeheer of om andere redenen rondvliegen (en daarbij in direct contact met wilde vogels of in de buurt van pluimveebedrijven kunnen komen) en hoenderachtigen (waar de welzijnsimpact van ophokken acceptabel wordt geacht) moeten in elk geval tijdens de standstill binnen hun hok en/of volière blijven.

Voor alle andere categorieën hobbymatig gehouden vogels, waaronder watervogels, probeert de houder met andere maatregelen contact met wilde vogels etcetera te voorkomen. Dit is mede in het belang van de houder zelf, aangezien hij op die manier de kans dat zijn dieren besmet raken verkleind.

Voor hobbymatig gehouden pluimvee en vogels kan, rekening houdend met het dierenwelzijn en op basis van een risico-inschatting, worden besloten de afschermplicht te versoepelen of aan te passen. De afschermplicht is een maatregel die in de bt-gebieden tot het eind van de uitbraak van kracht blijft.


Beleidsdraaiboek Aviaire influenza: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/09/24/beleidsdraaiboek-aviaire-influenza-versie-2-0-september-2013