zondag 10 november 2019

 

Zwarte kroonkraanvogel op CITES I/ EU Bijlage B

 

Op de onlangs gehouden conventie van CITES Worldwide is de zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina) en haar ondersoorten, van de CITES appendix II naar CITES appendix I verplaatst.
Op Europees niveau gaat de soort van Bijlage B naar Bijlage A. Daarmee zal deze soort een hogere beschermingsstatus krijgen. Deze status zal ingaan op 26 november 2019.


Dit betekent voor de houders van deze soort dat voor de reeds gehouden dieren en hun nageslacht een zogeheten EU-document zal moeten worden aangevraagd bij het ministerie van LNV/RVO.

De genoemde soort dient dus vanaf nu behandeld te worden als CITES-I/Bijlage A soort. Dit houdt in dat deze gekoppeld dient te zijn aan een bijbehorend EU-document, dat voor nakomelingen een EU-document dient te worden aangevraagd zodra deze van eigenaar wisselen en dat nakweek moeten worden geringd met een, door de minister van LNV, goedgekeurde ring (diameter 18mm).
 
Via de ringendienst van Aviornis International Nederlandkunt u deze ringen uiteraard verkrijgen.

Hoe u moet handelen om de reeds in uw bezit zijnde exemplaren van de zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina) de legale status te doen verkrijgen kunt u lezen op de website van het ministerie van LNV:
https://mijn.rvo.nl/cites-soorten-de-eu-invoeren-of-weder-uitvoeren 

Enige tijd terug heeft er eenzelfde CITES status verschuiving geweest aangaande de grijze roodstaartpapegaai (Psittacus erithacus). Het ministerie van LNV/RVO heeft informatie opgesteld aangaande de te nemen stappen om voor de toen gehouden exemplaren de bijbehorende documenten te verkrijgen. Deze informatie is nu óók van toepassing voor de zwarte kroonkraanvogel (Balearica pavonina):
https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/beschermde-planten-dieren-en-natuur/handel-en-vervoer/wel-geen-cites-soort/grijze-roodstaartpapegaai

Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het informatieloket van het ministerie van LNV.
Informatie Rijksoverheid telefoonnummer: 1400 op werkdagen tussen 08.00 en 20.00 uur.