Uitnodiging Algemene Ledenvergadering te Nieuwdorp (Zeeland)

UITNODIGING 

Het bestuur van Aviornis International Nederland nodigt haar leden uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering 2019 in Restaurant Partycentrum Landlust, Landlustweg 1, 4455 TK Nieuwdorp

Na de lunch op bezoek bij privé collectie van Armin Klaassen (Voorzitter Redactie Aviornis Tijdschrift) in Nieuwdorp.

Zaterdag 6 april 2019

Aanvang 10.00 uur

U bent van harte welkom voor de koffie/thee met iets lekkers vanaf 09.30 uur

Organisator: regio Zeeland

Ochtendprogramma 

 1. Opening door de voorzitter, de heer C.P. Eyma.
 2. Behandeling en vaststelling notulen d.d. 7 april 2018. 
 3. Ingekomen stukken en mededelingen, waaronder:
  1. Vaststelling ringprijs voor 2019/2020;
  2. Vaststelling afdracht per regiolid en vaststelling regiobijdrage voor 2019.
 4. Behandeling jaarverslagen:
  1. Secretariaat; 
  2. Ringendienst;
  3. Ledenadministratie;
  4. Internetcommissie.
 5. Behandeling en vaststelling van:
  1. Inkomsten en uitgaven 2018 en begroting 2019; 
  2. Balans per 31 december 2018;
  3. Regiocijfers 2018;
  4. Huishoudelijk Reglement 2019.
 6. Pauze.
 7. Bestuursverkiezing.
  1. Aftredend en niet herkiesbaar is voorzitter de heer C.P. Eyma. Tot drie weken voor de Algemene Ledenvergadering kunnen kandidaten zich melden bij het secretariaat. 
 8. Rondvraag.
 9. Sluiting ca. 12.30 uur.

Mevr. I. v. Dieten, secretaris

Middagprogramma

Na de vergadering kunt u in het Restaurant van Partycentrum Landlust genieten van een lunch met belegde broodjes, soep en kroket, melk en jus d’orange.

Na de lunch wordt, onder begeleiding, eerst gezamenlijk per auto een bezoek gebracht aan een kolonie lepelaars, ondergebracht in de Stichting Lepelaars in Zeeland, waar ook kleine zilverreigers zijn. Gelegen op een privé terrein in het havengebied van Vlissingen Oost, dat eigendom is van Zeeland Seaports, aan de Frankrijkweg te Nieuwdorp.

Mogelijk ook naar de uitgediepte inlagen 1887 en 2005. Dit bijzondere natuurgebied is een strook laaggelegen drassig zilt en brak grasland, pal achter de Westerscheldedijk bij Ellewoutsdijk. Het is een toevluchtsoord voor steltlopers, zoals de tureluur, kluut en bondbekplevier. En vanaf de Zeedijk goed te overzien.

Het is aan te raden een verrekijker mee te nemen.

Daarna het bezoek aan de privé collectie van Armin Klaassen.

Daar zijn verschillende soorten steltlopers en eenden te zien.

In de namiddag kunt u daar genieten van twee consumpties, aangeboden door Aviornis International Nederland.  

ALV bijwonen + aanmelden

Voor leden van Aviornis International Nederland is deze dag gratis (behalve reiskosten en eigen uitgaven). Introducés zijn ook van harte welkom, echter wordt er dan per introducé een bijdrage in de kosten van de lunch en het middagprogramma gevraagd van € 22,50 per persoon. Wij vertrouwen op uw begrip.

Heeft u interesse om aan deze dag deel te nemen, dan dient u zich van tevoren op te geven. Dit kunt u o.v.v. naam, adres, Aviornis computernummer en het aantal personen, tot uiterlijk 29 maart 2019, als volgt doen:

Per e-mail naar: Adriaan Provoost e-mail: alv.aviornis@gmail.com 

Door schriftelijke opgave aan: 

Adriaan Provoost, Prelaatweg 64, 4363 NJ te Aagtekerke

of per telefoon: Mobiel Tel. 06-39689126

Bij aanmelding van introducés dient het bedrag van € 22,50 per persoon te worden overgemaakt op bankrekeningnummer NL 76 INGB 0005683143 t.n.v. Aviornis Nederland te Dalmsholte o.v.v. Naam Introducé(s), Aviornis Lid computernummer en ALV 2019.

Een exemplaar van het Bestuurlijk Jaarboek 2018 voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 6 april 2019 kan tot uiterlijk 29 maart 2019 schriftelijk of per e-mail o.v.v. naam en adres worden aangevraagd bij het Secretariaat Aviornis, Sint Laurensstraat 20, 5353 KK,  Dieden of per e-mail: secretaris@aviornis.nl  

Het belooft weer een interessante, onderhoudende en gezellige Aviornis-familie dag te worden. Wij hopen u graag allemaal op zaterdag 6 april 2019 te mogen begroeten.  

Waar is het?

Restaurant Partycentrum Landlust

Landlustweg 1

4455 TK Nieuwdorp