Wettelijke maatregelen voor het welzijn van gehouden dieren

Hierbij volgt de reactie van Aviornis International Nederland op het Advies Invulling Artikel 33 GWWD door de Raad van Dierenaangelegenheden.

Februari 2004

Voorwoord

door Peter Kreijger, oud-voorzitter Aviornis International Nederland

Aviornis International Nederland is misschien niet de grootste vogelbond in Nederland en vermoedelijk ook niet de bekendste maar toch zeker de bond waarvan de leden de meeste soorten vogels houden en kweken. Meer dan 625 soorten parkvogels beheren wij en vrijwel allen door eigen kweek!

Behoudens af en toe een enkele nieuwe soort, zijn we vrijwel geheel onafhankelijk van enige import. Onze vogels hebben geen stress en komen praktisch gesproken nooit in opvangcentra terecht.

De expertise die bij onze leden beschikbaar is over het houden van en het kweken met al deze soorten is van een omvang waar dierentuinen slechts van kunnen dromen. Die kennis over en het respect voor onze vogels dragen we met veel plezier over aan al onze leden en andere geïnteresseerden door middel van lezingen, publicaties in ons magazine, onze boeken en onze website. Uiteraard dragen de Aviornis mensen de kennis ook direct over aan nieuwe hobbyisten die hun zelf gekweekte vogels over nemen.

Aviornis is één van de weinige bonden van vogelhouders die nog jaarlijks in aantal groeit! Aviornis is het volledig oneens met het door de Raad voor Dierenaangelegenheden opgestelde advies. De voorgestelde maatregelen hebben ons inziens weinig tot geen relatie met dierenwelzijn, waarmee dan ook direct de reden van onze reactie is gegeven.

Onze analyse van het RDA advies is voorzien van alternatieve voorstellen om het welzijn van gehouden dieren beter te garanderen. Aviornis is reeds enige tijd druk doende om voor alle vogelgroepen die onder haar vleugels zitten huisvestingseisen op te stellen. Dit is een efficiënte en praktische manier om het welzijn van vogels te bevorderen.

Dit rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Animal Legislation Consultancy. Hopelijk worden onze analyse en voorstellen op hun juiste waarde geschat en kunnen ze bijdragen aan een zinnig debat over hoe het welzijn van gehouden dieren het best kan worden gewaarborgd.

Hoogachtend,

P.S. Kreijger

Aviornis International Nederland

Samenvatting

Discussies over het houden van dieren liggen zeer gevoelig en verzanden daarom vaak in hevige maar ongestructureerde woordenwisselingen op basis van subjectieve en emotionele argumenten.

Mede daarom heeft Aviornis International Nederland voor dit rapport aan Animal Legislation Consultancy gevraagd een objectieve analyse te maken van het advies van de Raad (RDA), een beoordeling te maken van de juridische haalbaarheid en de praktische gevolgen van invoering van een positieflijst.

Juist de strijd tussen voor- en tegenstanders van een positieflijst heeft de laatste 10 jaar elk ander initiatief voor maatregelen ter verbetering van het welzijn van dieren, gefrustreerd. Daarom heeft Aviornis tevens gevraagd te kijken naar de haalbaarheid van een alternatief voorstel - waarvoor al jaren door haar gepleit wordt - namelijk wettelijk vastgestelde minimum-eisen voor de huisvesting van alle gehouden dieren.

In het rapport wordt allereerst ingegaan op doelstelling en uitgangspunten van de Gezondheids- en Welzijnswet voor Dieren en in het bijzonder Artikel 33. Vervolgens is gezocht naar wat vroeger of nu de aanleiding kan zijn geweest voor een zo vergaand overheidsingrijpen.

Behandeling van het advies van de Raad voor Dierenaangelegenheden vormt het leeuwendeel van dit rapport. Uitgebreid wordt ingegaan op de door de Raad gedane voorstellen, de aandachtspunten en de positieve en negatieve lijsten.

Het derde deel bevat een beoordeling van de gevolgen in de praktijk bij invoering van de door de Raad voorgestelde aanpak. Deel vier beschrijft het tegenadvies van Aviornis waarin zij pleit voor verbetering van het welzijn van dieren d.m.v. een bij wet vast te stellen ondergrens van voorwaarden waaronder dieren gehouden mogen worden. Het rapport sluit af met een profiel van Aviornis International Nederland.

Klik voor een vergroting
Rapport van Aviornis

N.B.

De tekst op deze pagina bevat enkel het voorwoord en samenvatting van het beschreven rapport. Deze tekst is dus niet volledig.

Het volledige rapport is tot stand gekomen in samenwerking met Animal Legislation Consultancy.