De functionarissen van het hoofdbestuur

Je komt ze wel eens tegen... bekende koppen, maar je weet niet precies wie je voor je hebt. Op deze pagina krijgen de hoofdbestuursleden een gezicht.

U zult zien dat door de individuele kwaliteiten van alle hoofdbestuursleden de functieomschrijvingen meer persoonsgebonden zijn dan functiegebonden.

De taakomschrijving is bijgewerkt in mei 2023
Wobbe Bouma, voorzitter
 • Lid van het DB;
 • Lid van de Internetcommissie;
 • Vergaderingen leiden van AB, HB, DB en de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering;
 • Neemt deel aan het jaarlijkse driepartijen-overleg tussen DB’s van Aviornis Nederland, Aviornis International vzw Vlaanderen en de Centrale Hoofdredactie;
 • In nauw contact met DB-leden en overige bestuursleden actuele zaken voorbereiden en lijnen uitzetten voor de toekomst;
 • Overzicht houden over tal van nationale en regionale zaken als kosten/baten, investeringen, projecten en op tijd signaleren wanneer zaken een verkeerde kant op dreigen te gaan, uiteraard steeds in overleg met het DB;
 • Verantwoordelijk voor het goed laten lopen van onderlinge betrekkingen tussen nationale en regionale bestuurders en waar nodig bemiddelen om dit te verbeteren;
 • Zoveel mogelijk het gezicht naar buiten toe zijn namens Aviornis in contacten met het Ministerie van Economische Zaken met Aviornis vergelijkbare organisaties zoals Aviornis International vzw Vlaanderen, KLN en overigen, nationaal en internationaal. Indien niet mogelijk of wenselijk zorgen voor juiste vervangers;
 • Centraal aanspreekpunt voor media om namens Aviornis zoveel mogelijk met één mond te spreken;
 • Aanjager van modernisering van de Aviornis-organisatie op diverse terreinen;
 • Schrijver van diverse artikelen in het tijdschrift en brieven met betrekking tot beleidszaken;
 • Het ontwikkelen van promotiemateriaal;
 • Contactpersoon Aviornis Europa;
 • Lid KleindierNed en PVH;
 • Wetgevingszaken;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis.
Vacant, secretaris
 • Lid van het DB;
 • In overleg met de voorzitter de agenda voorbereiden voor de HB- of AB-vergaderingen;
 • Het notuleren en/of het delegeren van het notuleren van HB/AB en DB-vergaderingen;
 • Het uitwerken van de notulen en rondsturen aan de HB-leden;
 • Het toezenden van de notulen van de AB-vergaderingen naar de diverse regio’s;
 • Het notuleren en/of het delegeren van het notuleren van de ALV;
 • Neemt deel aan het jaarlijkse driepartijen-overleg tussen DB’s van Aviornis Nederland, Aviornis International vzw Vlaanderen en de Centrale Hoofdredactie;
 • Het opzetten en bijhouden van het Aviornis-archief;
 • Het in concept voorbereiden van brieven en andere communicatie ten behoeve van de voorzitter;
 • Het verzamelen van diverse gegevens voor de voorzitter;
 • Contactpersoon Ledenadministratie;
 • 2e contactpersoon Aviornis zusterverenigingen;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis.
Harko Braam, penningmeester
 • Lid van het DB;
 • Neemt deel aan het jaarlijkse driepartijen-overleg tussen DB’s van Aviornis Nederland, Aviornis International vzw Vlaanderen en de Centrale Hoofdredactie;
 • Het verrichten van alle betalingen en het erop toezien dat de declaraties en betalingen plaatsvinden conform de hiervoor gestelde richtlijnen en genomen besluiten;
 • Het boeken van alle financiële mutaties, uiteindelijk resulterend in een sluitende boekhouding (de overige bestuursleden dragen daarbij informatie aan om te komen tot een juiste verwerking van de gegevens);
 • Het opmaken van een driemaandelijks overzicht van uitgaven en ontvangsten, ten behoeve van de HB. Deze stukken zullen zo nodig schriftelijk of mondeling (in HB-vergadering) worden voorzien van een toelichting;
 • Het na afloop van het jaar opmaken van het financieel jaarverslag;
 • Het opmaken van de begroting. De begroting wordt samengesteld op basis van de informatie die door het bestuur ter beschikking wordt gesteld;
 • Het bijhouden van een crediteurenadministratie;
 • Het beheer van de gelden;
 • Controle op de financiële administraties van de ringendienst, promotiedienst en andere onderdelen van Aviornis;
 • Het uitvoeren van opdrachten en het adviseren van het HB, de AB en de Algemene Ledenvergadering op financieel gebied;
 • Het onverwijld melden van onregelmatigheden en van vermoede onregelmatigheden;
 • Het opsturen van een duplicaat van de financiële cijfers aan het eind van het boekjaar aan het secretariaat.
 • Ondersteuning van de ledenadministratie in het bijzonder bij het innen van de contributie, met name de te laat betalers;
 • Ondersteuning van de ledenadministratie; navraag doen bij opzeggingen om zo een beeld te krijgen van de redenen waarom leden hun lidmaatschap beëindigen;
 • Contact zoeken met sponsors ter verwerving van externe gelden ten behoeve van de vereniging, dan wel ten behoeve van projecten die door de vereniging zijn opgestart
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis.
Piet Maas, bestuurslid
 • Voorzitter regio Zeeland;
 • Coördinatie wetgeving en als zodanig eerste lijn beschikbaar voor leden met vragen op dit gebied;
 • Als afgevaardigde het bezoeken van alle relevante vergaderingen en wetgevingsaange­legenheden en het maken van korte verslagen hiervan;
 • Het verzamelen van gegevens uit binnen en buitenland betreffende deze materie;
 • Contact onderhouden met organisaties en instanties in binnen- en buitenland op het gebied van de hobbymatige vogelhouderij, met name op het gebied van (Europese) wetgeving;
 • Beschikbaar voor externe bijeenkomsten over wetgeving en juridische zaken;
 • Coördinatie huisvestingsrichtlijnen algemeen: bewaker en aanjager van de diverse commissies die met huisvestingsrichtlijnen bezig zijn en zorgen dat de eindproducten beschikbaar komen.
 • Lid KleindierNed en PVH;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis.
Jaap Korten, vice-voorzitter
 • Lid van het DB;
 • Voorzitter regio Midden-Nederland;
 • Jaarlijks verzamelen, beoordelen, vastleggen en rapporteren met commentaar van de regiocijfers;
 • Contactpersoon namens het HB richting regio’s voor het organiseren van de ALV (inclusief artikelen in het boekje voor en na de ALV enz.);
 • Schrijven van teksten;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis;
 • Contactpersoon Jong Aviornis.
Jan Harteman, bestuurslid
 • Lid Internetcommissie;
 • Beheerder website;
 • Ontwikkelen promotiemateriaal;
 • Contactpersoon onderwijs;
 • Schrijven van teksten;
 • Contactpersoon dierentuinen;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis.
Jan Eggink, bestuurslid
 • Voorraadbeheer;
 • Schrijver van artikelen;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis;
 • Notuleren van AB vergaderingen.
Tonnie Grolleman, bestuurslid
 • Lid van de Internetcommissie;
 • Notuleren van de HB-vergaderingen;
 • Notuleren van de ALV;
 • Verbreding naamsbekendheid Aviornis;
 • Het verrichten van hand- en spandiensten.
Ron Maasland, bestuurslid
 • Ringendienst
Julian Loomans, bestuurslid
 • Contactpersoon Jong Aviornis
 • Het coördineren van de huisvestingsrichtlijnen/GGP;
 • Het ontwikkelen van promotiemateriaal;
 • Contact zoeken met sponsoren.
Vivianne de Kok, bestuurslid
 • Contactpersoon Jong Aviornis;? Social Media;
 • (Korte) artikeltjes schrijven voor het Aviornisboekje/website;
 • Notuleren van de HB-vergaderingen;
 • Notuleren van de ALV-vergadering;
 • Contact zoeken met sponsoren.
Verklaring van gebruikte afkortingen
AO Aviornis (ringcode)
AB Algemeen Bestuur
HB Hoofd Bestuur
DB Dagelijks Bestuur
ALV Algemene Ledenvergadering
VZW Aviornis International vzw afdeling Vlaanderen
KLN Kleindier Liefhebbers Nederland
COM Comité Ornithologique Mondial
PVH Platform voor Verantwoord Huisdierenbezit
NWPP Nederlandse Werkgroep hobbymatig gehouden Pluimvee en Parkvogels
LH Landelijk Kennisnetwerk Levende Have
LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit