Bezwaarprocedure tegen Positieflijsten

Aviornis International Nederland is aangesloten bij de Sectororganisatie Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH) en is actief bij een aantal van haar projectgroepen. Een afvaardiging van Aviornis neemt zitting in vergaderingen van deze projectgroepen. 

Het PVH komt op en behartigt de belangen van de gezelschapsdierenhouder en zij bevordert het verantwoord houden van het gezelschapsdieren. 
Het PVH verenigt ervaren dierhouders, wetenschappers en beleidsmakers in werkgroepen. Door deze samenwerking wordt kennis samengebracht, ontwikkeld en verspreid. Hierdoor is er betrouwbare kennis beschikbaar voor huisdierhouders en beleidsmakers. Door de huisdierensector te verenigen is er een beter gehoorde stem naar de politiek.

SectorOrganisatie PVH

De overheid (het ministerie van EZ) praat over nieuwe wet- en regelgeving uitsluitend met de ‘grote’ stakeholders zoals de KNMvD, Dibevo, Platform Verantwoord Huisdierenbezit (PVH), Dierenbescherming, stichting AAP en de Dierencoalitie. Verder worden onderzoeksinstellingen (de Faculteit Diergeneeskunde en de WUR) en handhavers (NVWA, Dierenpolitie, LID) geraadpleegd.

De honderden organisaties van dierhouders worden, voor de vorm, wel ‘gehoord’, maar hebben nauwelijks invloed op het beleid. Omdat ze elk met hun eigen belangen het gesprek ingaan, worden ze te vaak tegen elkaar uitgespeeld. De belangen van al die organisaties zouden beter verwoord en gehoord moeten worden.

Vandaar dat op 18 november 2014, op initiatief van PVH, een overleg plaats vond met de organisaties in de sector waarbij werd afgesproken samen de verantwoordelijkheid te nemen voor het behartigen van de belangen van de sector. De deelnemende organisaties besloten om met ingang van 2015 samen beleid te maken en uit te dragen en samen de kosten daarvan te gaan dragen.

Heel concreet betekent het besluit van 18 november 2014 dat de projectgroepen van het PVH vanaf 1 januari 2015 bij de ‘Sectororganisatie PVH’ worden ondergebracht, alleen deelnemers van de samenwerkende organisaties zullen daar vanaf die datum nog voor worden uitgenodigd. Van de deelnemers in de Projectgroep Positieflijsten namens organisaties, die zich niet aansluiten bij de Sectororganisatie betekent dit, dat van hen afscheid wordt genomen. Datzelfde beleid zal gelden voor de nog in te stellen projectgroepen ‘Bedrijfsmatigheid’ en ‘Tentoonstellingen en Beurzen’.

De kerngedachte van de Sectororganisatie is solidariteit: samen de verantwoordelijkheid nemen voor de belangen van de sector. De meeste van die belangen gelden voor vrijwel elke organisatie in de sector. Het gaat niet alleen om de bovengenoemde thema’s die in projectgroepen zijn en worden ondergebracht, het geldt evenzeer waar het opleidingen en PR betreft, de sector zal haar plek in, en invloed op, de maatschappelijke ontwikkelingen moeten behartigen, wil de dierenhobby van al die mensen in onze achterban voor de toekomst veilig worden gesteld.

Alleen als we daar met z’n allen de schouders onder zetten, kunnen we de toekomst van onze sector veilig stellen. Ik hoop van harte dat alle organisaties van houders van hobby- en gezelschapsdieren zich aansluiten bij de Sectororganisatie, we hebben ieders hulp hard nodig, we zullen elkaar vast moeten houden in een maatschappij die steeds verder vervreemdt van de dierhouderij en van onze hobby en passie.

Ir. Ed.J.Gubbels
Secretaris PVH