12-03-09

 

Verslag Jaarvergadering regio Nijmegen

 

Verslag van de bijeenkomst op 3 Maart 2009

Zaal Thekes Herpen, 20.00 uur
Aanwezig: 62 personen

Opening door de voorzitter. Dhr Johan Heinink iedereen welkom en zegt blij te zijn met een goede opkomst van zo velen. Notulen van de vergaderen 25 november 2008 worden voorgelezen en goed gekeurd.

Jaarverslagen
Jaarverslag van 2008  van de secretaris was zoals altijd kort en krachtig. Dank met applaus. Verslag van de kascommissie verwoord door dhr Veldpaus. Er was zoals altijd geen foutje te ontdekken, alles klopte als een bus! Nieuwe kas commissie wordt gevormd door dhr Wientjes en dhr van Pinxteren. Reserve dhr Ladenstein. Een ieder wordt door de voorzitter bedankt voor hun medewerking. Verslag over 2008 door de penningmeester was weer duidelijk. Een vraag uit de zaal werd correct beantwoordt. De aanwezigen applaudisseerden als  dank!

Bestuursverkiezing
Aftredend zijn Henk van de Velden en Cor de Bruijn. Cor de Bruijn accepteert nog een periode als penningmeester, waarvoor  dank. Henk van de Velden heeft besloten na een periode van 23 jaar bestuurslid in diverse functies, af te treden. Jammer! De voorzitter dankt hem voor alles wat hij voor ons regio betekend heeft (en dat is veel) met een leuke terugblik. De regio heeft besloten hem erelid van de regio Nijmegen te maken  en hij ontvangt daar een ingelijste oorkonde voor.  Ook ontvangt hij als dank een pennenset met inscriptie en een door een van de dames geschilderde flamingo. Mevr Van de Velden die op uitnodiging ook  aanwezig was werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet. Nieuw bestuurslid wordt Tonnie Heesakkers die zich spontaan aanbood om deze functie te vervullen. De zaal wordt d.m.v. handopsteking gevraagd of ze het er mee eens zijn, dat waren ze. Voorzitter heet hem hartelijk welkom in het bestuur.

Reis Engeland
Deze wordt georganiseerd door Ben van Uden en Bart de Klein van onze regio en Jaap Korten van de regio midden Nederland. We gaan met de Betuwe Express van 23 september t/m 7 september. Opgave via het inschrijfformulier dat op tafel ligt, daarop staat ook het reisschema nader bericht volgt  nog.

Rondvraag
Dhr van Haaren wil de uitnodiging graag wat vroeger ontvangen. De vergadering was verdeelt, de meesten vonden zoals het nu gaat prima. 

Na de rondvraag was het pauze 15 minuten waarin iedereen een hapje en een drankje van  de vereniging ontving.

Presentatie over vogels in de Maashorst
Na de pauze volgt er een prachtige diaserie over de vogelpopulatie  in de Maashorst gepresenteerd door Willem Jan Hermans van de vogelwacht Uden. Om 22.45 ging iedereen zeer voldaan naar huis.

Let op: de volgende bijeenkomst is op 15 september 2009, deze is verplaatst i.v.m. de reis naar Engeland.

Regio notulist Els Heinink-Staal