Jaarvergadering Regio Oost

Start datum: januari 30
Begin tijd: 20:00
Eind tijd: 22:30

 

Omschrijving: 

Beste leden,

Hierbij de uitnodiging voor de regioavond waar tijdens het eerste gedeelte van de avond de ledenjaarvergadering gehouden zal worden.

Het 2e gedeelte van de avond dan zal dhr. Christiaan Luttenberg die bekend is van Burgers Zoo een presentatie geven over soorten vogels uit Zuid Amerika

Agenda   regio Oost 30-1-2020

1          Opening van de vergadering door de voorzitter.
2         
Ingekomen stukken en mededelingen.
3         
Notulen + jaarverslag van de secretaris
4         
Jaarverslag van de penningmeester.
5         
Verslag van de kascontrole kommissie. dhr. W. Nijhuis en dhr. G. Franke
6         
Benoeming nieuwe kascontrole dhr. G. Franke en dhr. J. Hetterscheid
            dhr. W. Nijhuis is heden aftredend.        Benoeming nieuwe reserve.
7          Begroting komend boekjaar 2020.
8         
Bestuursverkiezing: dhr. W. Moed is in 2020 aftredend en stelt zich  NIET herkiesbaar.
            Als er tegen kandidaten zijn kunnen deze zich tot 3 weken voor de vergadering opgeven bij de secretaris.
9         
Mededelingen Algemene Jaarvergadering van komende d.d. April 2020
10        Rondvraag.

 

Vriendelijke groeten Henk Vossebelt