Historie van Aviornis in Nederland (deel 2)

Dit is deel 2 van de geschiedenis van de vogelvereniging Aviornis International en Aviornis International Nederland. Lees hier deel 1

Iets later in datzelfde jaar wordt vastgelegd dat de ringen vanaf 1999 van kunststof zullen zijn (polycarbonaat), door en door gekleurd en er komt een diameter op te staan.

Intussen is zo rond de jaarwisseling ‘98–‘99 de website van J. Harteman in beeld gekomen en er wordt een link gemaakt vanaf de Aviornis-website naar die van J. Harteman.

De Aviornissite krijgt ook een uitbreiding met een Duitstalige rubriek en de wijzigingen van de statuten van de vereniging worden besproken. Ook zijn er begin 1999 vergevorderde plannen tot oprichten van Aviornis Duitsland.

            In de zomer van 1999 wordt G. Nijburg benaderd door G. Dessein en de Fransman Moulec of het niet mogelijk zou zijn om een overwinteringplaats te maken in Nederland voor goudoogganzen van Dhr. Moulec. Het doel is dus een min of meer kunstmatige en nieuwe, veilige plek te creëren voor de vogels gedurende de winter. De natuurlijke populatie van de dwerggans gaat steeds verder achteruit, want veel sneuvelen op de overwinteringplaatsen. Het plan is als volgt: In Zweden werden een honderdtal goudoogganzen-eieren uitgebroed, en wat de jonge ganzen het eerst zien volgen ze (inprenting).

Wanneer ze eenmaal kunnen vliegen word de ganzen geleerd achter het ultralight vliegtuig, bestuurd door Moulec, naar een winterkwartier te vliegen om zo de trekroute te leren kennen. G. Nijburg is enthousiast, zoekt kontakt met de media en heeft spontaan zijn perken aangeboden als overwinteringplaats. Er liep al wel een ander projekt vanuit Zweden, minder spectaculair, want daar werden eieren van goudoogganzen onder kolganzen geschoven en deze jonge vogels kwamen o.a. naar de kop van Noord-Holland.

            In de herfst van 1999 is Moulec vertrokken, maar blijft hangen in Denemarken vanwege pech, echter hij wil toch naar Duitsland i.p.v. Nederland en dat was een grote teleurstelling voor Aviornis International Nederland, want het zou een groot Aviornis-projekt worden.

Dan laat Moulec weten toch naar Nederland te willen komen en het HB besluit dit projekt nog 3 jaar te zullen steunen voor 3000 gulden per jaar, mits de trektocht steeds in Nederland eindigt. Dhr. Moulec zit aan het begin van 2000 met z’n groep jonge goudoog ganzen in Duitsland ter hoogte van Arnhem en in maart van datzelfde jaar wordt er aan gedacht, om mogelijk een buffervoorraad goudoogganzen aan te leggen om daarvan de eieren te kunnen gaan gebruiken voor een vervolg.

Echter ook al in maart  blijkt dat het hele projekt rondom de goudoog ganzen verder in het jaar niets meer wordt, G.Nijburg heeft er wel op aangedrongen een film te krijgen, die over dit projekt gemaakt is.

            De ook in maart 2000 gehouden ALV in Geulle in Limburg was geslaagd te noemen.

P. Kreijger is nu adjunct voorzitter, maar dat betekent niet dat hij automatisch voorzitter wordt als G. Nijburg na de ALV van 2001 zijn functie beschikbaar stelt, maar die zienswijze blijkt snel te kunnen veranderen want  P. Kreijger zal G. Nijburg toch opvolgen per april 2001.

Uit een gesprek tussen A. Ladestein, B. v. d. Laar, Joh. v. d. Laar en W. Faber blijkt intussen, dat er binnen de Aviornis-website, die intussen dagelijks is te zien, nog veel mogelijkheden zijn, echter het onderhoud van zo’n site vraagt veel mankracht.

In dezelfde periode zal een promotieplan voor Aviornis worden uitgewerkt door twee HBO-stagiaires en P. Kreijger zal e.e.a. coördineren.

            In juni van 2000 zijn de statuten gewijzigd, er zijn meer vogelorden aan toegevoegd, de vereniging Aviornis International Nederland werd opgericht in 1979, de eerste statuten vastgelegd op 28.5.1984, daarna gewijzigd op 02.06.1995 en tijdens de ALV op 18.03.2000 werd besloten om opnieuw tot wijziging over te gaan. Ook zijn de huishoudelijke reglementen vernieuwd.

Aviornis is in beweging, want er wordt binnen het HB gesproken over het maken van een soort tussenboekje.

Dit boekje, met informatie/advertenties, zou tussen de uitgaven van het bestaande boekje kunnen komen, maar de centrale redactieraad is er niet zo voor.

            Op 07.01.2001 lanceert J. Harteman een plan tot oprichting van een Aviornisbeweging speciaal voor jongeren en even later in de HB vergadering van 12.01.2001 wordt gesproken over het goudoogganzen projekt, dat in 2002 een vervolg zal krijgen met 100 vogels.

Alle vogels van het voorgaande projekt (de eerste groep) zijn teruggekeerd naar Duitsland, via de route die ze hebben geleerd door achter het ultralichte vliegtuigje van Moulec aan te vliegen. Er is een film gemaakt van dat eerste projekt en die zou mooi tijdens de ALV in Borculo vertoond kunnen worden.

Er komt er een discussie binnen het HB op gang omtrent de doelstelling van Aviornis ten aanzien van de steeds bedreigender wordende wetgeving en het zou misschien wel verstandig kunnen zijn om een begin te maken met bijvoorbeeld “minimumeisen” voor het houden van onze vogelsoorten.

            Er gebeuren telkens weer nieuwe zaken, zo heeft G. Nijburg begin januari 2001 onderzocht of het mogelijk zou kunnen zijn om een “standcar”, een soort reklamecaravan die van beurs naar beurs gereden kan worden, te gaan aanschaffen en vraagt de HB leden wat ze er van vinden.

Bovendien zou het wenselijk kunnen zijn, wanneer er een boekwerkje met informatie komt, over allerlei zaken, waarmee leden te maken krijgen. Een opsomming van vogelsoorten is daarin dan ook gewenst.

            Kijken we nu 5 jaar later naar de samenstelling van het HB op 29.06.2001, dan zijn dit de leden: G. Nijburg, B. v. d. Laar, H. Veldpaus, H. Witlox, P. Maas, W. Faber, T. Keereweer, P. Kreijger, J. Christianen, H.de Geus, W. Moed, en P.P. v. d. Lugt.

Er zijn nog wel veel dezelfde mensen, maar er zitten ook een paar nieuwe tussen en goed geteld zijn dat er dus 12!

Aviornis verdient een veel betere promotie en er is al door twee studentes een promotieplan opgesteld, er moet intern veel gebeuren aan het duidelijk maken wie we zijn aan de hand van  logo’s op brieven, vlaggen met het logo, folders, aanpassingen aan de internetpagina etc.

De “standcar” past ook mooi in het plaatje (al zal later blijken dat het onpraktisch wordt en uiteindelijk ook te duur).

            De ALV had in maart van 2001 moeten plaats vinden in Borculo, maar is door de MKZ crisis verschoven naar september van dat jaar. Een ALV behoort gehouden te worden vóórdat het jaar om is!

Met de website van Aviornis wil het maar niet vlotten, er wordt naarstig gezocht naar een nieuwe programmeur, technische problemen stapelen zich ook op en men is op zoek naar technische mensen. J. Harteman komt in beeld om samen met Joh. V. d. Laar en B. v. d. Laar   e.e.a. op te pakken.

Dan ontdekte ik nog een leuke constatering in de notulen van het HB van  augustus van 2001: “het gezellig vergaderen gaat vanaf nu veranderen in efficiënt vergaderen” en daar bleek niet elk lid van het HB blij mee te zijn!

            De ALV in Borculo op 08.09.2001 is goed verlopen, er heeft een voorzitterswisseling plaats gevonden. G. Nijburg geeft de hamer door en wordt benoemd tot erelid.

Foto’s van die benoeming en het afscheid en het kado (twee goudoogganzen) worden later in ons boekje gepubliceerd.

De samenstelling van het HB wisselt soms snel, want in oktober 2001 ziet de bestuurssamenstelling er als volgt uit: B. v. d. Laar, H. Witlox, W. Moed, W. Faber, T. Keereweer, P. P. v .d. Lugt, H. Veldpaus, J. Christianen, P. Maas en P. Kreijger, die nu de voorzitter is.

H.de Geus heeft zich teruggetrokken. Goed geteld zijn er nu 11 HB leden en dat was ook ooit de opzet.

Bovendien krijgen nu enkele HB leden er een taak bij, namelijk het bezoeken van een regiovergadering en per HB lid worden de regio’s verdeeld.

            In dezelfde maand van 2001 wordt in het HB besloten om werk te gaan maken van de bedreigingen die op onze vereniging af komen en er zullen commissies gevormd moeten gaan worden, die minimale huisvestingseisen zullen gaan opstellen.

Ibissen sneeuwden blijkbaar wat onder binnen de vereniging, want er wordt op 23.11.2001 een openbare stichtingsvergadering gehouden in Kasterlee en er ontstaat de ”Ibisring”.

            Dan komt het nieuwe jaar 2002 en vanaf de allereerste dag gaan de lidmaatschapsbetalingen veranderen in euro’s, dus niet meer 55 gulden per jaar maar 25 euro.  

In ditzelfde jaar treedt op 1 april een nieuwe wet in werking, namelijk de Flora en Faunawet, waarin de regels voor het ringen van vogelsoorten (een niet democratisch tot stand gekomen regeling) nogal wat ingewikkelder wordt gemaakt.

De wet geldt nu voor alle Europese vogelsoorten en voor ook de in bijlage A genoemde vogels. Aviornis mag ringen blijven uitgeven, maar de vrijblijvendheid is verdwenen, nu moet elke soort een eigen naadloos gesloten pootring krijgen met per soort een verplichte ringmaat en de overgebleven ringen mogen niet voor een andere soort (met dezelfde maat) worden gebruikt.

            Op 23.03.2002 werd de ALV in Eernewoude in Friesland gehouden en uit een verslag van de sekretaris B. v. d. Laar blijkt dat hij dan al 23 jaar deze functie vervult.

Ter ondersteuning komt dan Mevr. T. Grolleman-Klomp binnen Aviornis, ze was al een tijdje notulist.

Eind 2001 waren er 2291 betalende leden en bleken er 88000 ringen te zijn uitgegeven die nu per 10 stuks moesten worden besteld.

            Het gaat even een tijdje moeizaam met de internetpagina van Aviornis, maar Joh. v. d. Laar en J. Harteman zijn er flink mee bezig.

Later komt er flink verandering, want in mei van 2002 blijkt dat je via de site al ringen kunt bestellen, er is al een (nog summiere) vogeldatabase waarin ook de mogelijk zal worden gemaakt om de wettelijke status per vogelsoort te kunnen zien.

Ook kan de ledenadministratie al via de website lopen en er kunnen mutaties gedaan worden n door 1 persoon uit de regio, daarnaast is er bovendien een mogelijkheid tot adverteren gecreëerd.

            Het mooie dikke boek, “Watervogels houden…’t is een hobby”, uitgegeven door Aviornis International en geschreven door Liliane De Boeck-Pauchet kent u nu al.

U hebt er misschien al uitgebreid in zitten lezen, maar in 2002 werd er nog volop aan gewerkt en er bestond de mogelijkheid dat het rond de Kerst uit zou komen, maar dat ging niet door.

            In 2002 komen er verschillende commissies tot stand waarin bestuursleden zitting hebben.

Commissie wetgeving Europese vogels, commissie wetgeving Aviornis Duitsland, commissie redaktie tijdschrift, commissie internet, werkgroep vogels van het Platvorm Verantwoord Huisdierbezit, werkgroep pauwfazanten, werkgroep kamhoenders en werkgroep ibissen.

            Op 28.10 2002 krijgt A. Boorsma het erelidmaatschap uitgereikt vanwege al zijn inspanningen voor de vereniging en voor de regio Friesland in het bijzonder, bovendien is hij dan al meer dan 25 jaar regiobestuurslid.

            Binnen de gelederen van Aviornis is men voortdurend op z’n hoede en dat moet ook, want op 23.01.2003 wordt er in het HB besloten om een tegenrapport te laten schrijven naar aanleiding van het verschijnen van een rapport over “Europese strategie tegen invasie van uitheemse diersoorten” geschreven door Genovesi (Italiaan uit de Europese Commissie).

Aviornis is dan de eerste vogelvereniging die stelling neemt tegen dit rapport en zet zich zodoende ook als eerste op de kaart.

Als het tegenrapport klaar is (niet geschreven door Aviornisleden maar door T.de Groot en N. Gerritsen) zal het worden aangeboden aan deze Genovesi, het ministerie van LNV en aan Laser.

            En dan gaat het helemaal fout in Nederland.

De vogelpest breekt uit en dat voorspelt niet veel goeds voor onze vogels en onze liefhebberij.

Op 14.03.2003 schrijft Aviornis een brief naar het ministerie van LNV met de vraag om het “verplicht ophokken voor alle pluimvee” per 13 maart, voor onze soorten niet toe te passen, omdat heel veel soorten niet geschikt zijn om “op te hokken”.

(ophokken is vogels opsluiten in een ruimte waar een dicht dak op zit en liefst ook voorzien van dichte zijkanten waar doorheen geen poep van wilde vogels kan komen, bovendien moet voorkomen worden dat watervogels oppervlaktewater kunnen drinken).

Er is in deze periode, die nog een paar maanden zal duren enorm veel krachtinspanning gepleegd door HB leden, P. Maas en P. Kreijger om iedereen binnen het ministerie van LNV er van te overtuigen hoe absurd het ophokken c.q. het doden van hobbydieren is t.o.v. de wilde soortgenoten die er om heen verblijven.

Met andere woorden: de gehouden dieren zouden wel voor verspreiding van het  gevaarlijke vogelpestvirus kunnen zorgen en de wilde vogels niet.

Er is veel vergaderd en veel gesproken, met in het begin vechten tegen een muur van onwil en onbegrip, terwijl het voor de voet doden van zeldzame soorten gewoon doorging, vanwege de achterhaalde definities van het begrip “pluimvee”.

Rigoureus ging men te werk, was er ergens een verdacht geval geconstateerd, dan werd binnen een straal van een kilometer alles geruimd en mocht blijken dat er ergens op de wereld nog een soortgelijk stel zeldzame vogels bij een particulier aanwezig was, dan werden de hier aanwezige vogels gewoon geruimd. (ruimen = doden, van het terrein verwijderen en vernietigen)

Een lid wilde een kort geding starten tegen het ministerie om te mogen inenten, maar Aviornis deed niet mee, omdat men voorbijging aan de praktische uitvoerbaarheid en de kans van slagen nihil was.

Aviornis leverde een lijst met kwetsbare vogelsoorten aan bij het ministerie van LNV en dan is het heel spannend voor houders van Aviornisvogels, want volgens het ministerie van LNV mochten dergelijke vogels niet worden geënt. Moest er dan toch nog een kort geding komen?

Leden van Aviornis zijn gewaarschuwd om niet in te stemmen met ruimen.

Ook niet aanmelden om geruimd te worden, want daar was geen regelgeving voor en leden moesten er op letten, wanneer hun vogels toch geruimd werden, dat er een goede taxateur bij aanwezig was.

Er is dus veel geageerd tegen de genomen maatregelen van het LNV en Aviornis heeft ook een brief geschreven naar de gemeente, waarvan de inwoners hun pluimvee in kratten naast de weg moest zetten, zodat de vogels opgehaald konden worden voor ruiming.

Een maand nadien schreef die gemeente terug dat ze inderdaad onwettig hadden gehandeld.

Aviornis heeft aangegeven wel mee te willen werken aan bloedonderzoek, is bezig voor 45 soorten een ontheffing te krijgen en het ministerie van LNV was onder de indruk over het tegenrapport, door Aviornis geïnitieerd en geschreven door T. de Groot en N. Gerritsen n.a.v. het rapport over faunavervalsing geschreven door een Italiaan (Genovesi) uit de EU commissie.

Aviornis was de enige vogelbond die gereageerd heeft op het rapport over de faunavervalsing.

Er is wel een lichtpunt in deze hele vogelpest affaire, want Aviornis kan en mag voortaan meepraten over het beleid omtrent onze hobbydieren.

Een vergadering met een aantal dierenartsen , bracht aan het licht, dat de besmetting alleen bij grote aantallen pluimvee in grote schuren het geval is en men vind dan ook dan preventief ruimen onzin is en dat het ministerie van LNV veel meer begrip voor hobbypluimvee moet gaan krijgen.

Een andere positieve ontwikkeling is de mogelijkheid om een onderzoek te laten doen naar de gevoeligheid van Aviornisvogels t.a.v. de vogelgriep en de kosten van dat onderzoek zouden grotendeels door de EU vergoed kunnen worden.

            De internetpagina schiet niet erg op, gehoopt wordt om tijdens de ALV iets te kunnen laten zien, echter die ALV wordt verschoven naar een nadere datum(was gepland op 12.04.2003) 

De website is wel zo’n beetje klaar, is ook al in de testfase, maar communicatie en aanpassingen werkt nog niet goed, er gaat wel eens wat mis en P. Kreijger zal als bemiddelaar optreden t.o.v. de webmasters en wijzigingen aan de site moeten ook aan hem worden doorgegeven.

Als de site doorgaat met advertentiemogelijkheden dan ontstaat er verschil tussen gratis adverteren op de site en betaald adverteren in het boekje en leden die verstoken zijn van internet kunnen de mogelijkheden gaan benutten, door leden in te schakelen, die wel internet hebben.

Mailen via de site gaat moeizaam, de server staat bij Ladestein en deze server heeft last van allerhande soorten spam.

(sinds januari 2003 is er op de website een zeer interactief forum)

            Op 25 april 2003 werd er een HB vergadering in Meerkerk gehouden (anders altijd in Wijchen) en de HB leden liepen, voordat ze naar binnen gingen, eerst met hun schoenen door een bak met ontsmettingsvloeistof..

            Het is misschien wat een vreemd woord, maar het betekent wat er staat, de “minumhuisvestingseisen voor watervogels” zijn gereed 15 juli 2003 en de commissie die deze tot stand heeft gebracht bestond uit de volgende leden: P. Maas, R. Plaquet, J. Eissens, L. Burger, R. J. Breman en S. Buursma. Aan dezelfde eisen voor andere vogelsoorten wordt gewerkt.

Een bijzondere mijlpaal in de historie van onze vereniging is het feit, dat in augustus 2003 alle correspondentie van het HB naar de regiobestuurders voortaan niet meer per post gaat, maar per e-mail en dat is mogelijk, omdat steeds meer leden internet hebben.

            Op 20.09.2003, wordt P. Maas benoemd tot lid van verdienste bij Aviornis, niet alleen vanwege o.a. zijn intensieve werkzaamheden als HB lid, maar ook vanwege zijn vele inspanningen gedurende de vogelpestcrisis in 2003 want het kostte veel manuren en veel mankracht.

Inmiddels is de vogelpestcrisis achter de rug maar nog niet bij alle leden vergeten!

Er zal een onderzoek worden gestart naar AI gevoeligheid bij fazanten, watervogels en kleine hoenderachtigen, welke vogels zijn kwetsbaar en hoe snel kunnen ze AI doorgeven aan anderen. Voor het onderzoek zullen er Aviornisvogels ingezet moeten worden.

Deze vogels mogen niet te duur zijn en gemakkelijk in onderhoud en verzorging.

Gedacht wordt aan bijvoorbeeld goudfazanten, roodschoudertalingen en/of carolinaeenden en blauwschubbenkwartels. 

            In een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van         26.11.2003 staan de volgende data van het ingaan van het hoofdbestuurschap:

B. v. d. Laar                      sinds 11.03.1989

H. Veldpaus                      sinds 17.03.1991

P. Maas                             sinds 11.03.1990

T. Keereweer                    sinds 17.03.1991

J. Christianen                    sinds 18.03.1995

P. P. v. d. Lugt                  sinds 16.03.1996

P. Kreijger                        sinds 15.03.1997

H. Witlox                         sinds 00.00.1998

W. Moed                          sinds 00.00.1998

S. Kats                              sinds 20.09.2003

 

T. Grolleman-Klomp        sinds 20.09.2003  

Versterking in het HB dus door .T. Grolleman –Klomp als notulist en S. Kats, voorzitter van de regio Groningen/Drente, gaat de financiële zaken van het HB doen.

            Door de Mkz-crisis is er geen ALV gehouden in het voorjaar en daarom wordt deze landelijke vergadering later gehouden en de vergadering, die het jaar 2002 moet afsluiten ging in september 2003 van start in het Nederlandse Papegaaien Opvangcentrum in Veldhoven.

Er waren tijdens deze vergadering ook 20 jeugdleden aanwezig en tijdens deze bijeenkomst werd ook stilgestaan bij het overlijden van R. Plaquet, W. Bialosterski en H. Hof.

W. Faber neemt afscheid uit het HB en P. Maas wordt herkozen in het HB.

             H. Veldpaus draagt het penningmeesterschap over aan S. Kats per 31.12.2003, deze neemt dan ook de ledenadministratie over en er moeten bezuinigingen worden doorgevoerd, zoals op de onkostenvergoedingen.

            In januari 2004 kan het bestellen van ringen digitaal, maar Aviornis komt financieel wel in zwaar weer en er zal verder moeten worden bezuinigd.

Om meer armslag te krijgen wordt besloten om per 01.01.2005 de contributie te verhogen van 25 euro naar 27,50 euro per jaar.

In februari 2004 vinden er  veranderingen in bestuursfunkties plaats.

S. Kats gaat financiën doen, B. v. d. Laar zit niet meer in het DB en het sekretariaat komt bij T. Grolleman-Klomp.

Leuk detail: de noordelijke regio’s mogen hun eigen website, zoals die al was vormgegeven, hangen onder de Aviornissite.

            Rond juni van 2004 is door het ministerie van LNV toegezegd dat er veel geld beschikbaar is gesteld voor onderzoek naar AI gevoeligheid bij Aviornisvogels, de vereniging zal zelf voor vogels zorgdragen.

In juli is bekend welke vogels dat gaan worden, n.l. goudfazanten en roodschoudertalingen, beide soorten moeten voldoende zijn uitgegroeid en er moet ongeveer een gelijke verdeling van mannen en vrouwen zijn. Ze zullen vanaf 05.10.2004 worden ingezet voor de vaccinatieproef.

Er is een overlegvergadering geweest omtrent dierziektebestrijding en daaruit komt naar voren dat het afmaken van gezonde hobbydieren in opdracht van het LNV de meest impopulaire maatregel ooit is geweest, die het LNV heeft ondernomen, bovendien is het succes van ruimen overschat, daarnaast zijn veel Nederlanders getraumatiseerd, ook kinderen.

De overheid behoort behoorlijk te besturen.

Het LNV wil niet gaan inenten en de hobbyvogels er in de toekomst niet meer in betrekken.  

            Op17.04.2004 was er een ALV in Emmen, georganiseerd door de regio Groningen/Drente.

De vorig was slechts een half jaar eerder!

De minimumhuisvestingseisen voor watervogels zijn goed ontvangen.

H. Veldpaus wordt tijdens deze vergadering benoemd tot erelid, S. Kats is penningmeester geworden per 01.01.2004 en W. Moed is als HB-lid afgetreden.

            HB leden zijn niet telkens dezelfde, er vinden zo nu en dan wisselingen plaats.

Op 24.09.2004 zijn de volgende leden lid van het HB.: H. Veldpaus, H. Witlox, B. v. d .Laar, T. Keereweer, J. Christianen, H. v .d. Grouw, P. Maas, P. P. v. d. Lugt, T. Grolleman-Klomp en S. Kats, P. Kreijger is voorzitter

De “minimumhuisvestingseisen” krijgen een andere naam en gaan voortaan “minimumhuisvestingsrichtlijnen” heten.

Er wordt gewerkt aan fazanten en wilde duiven, de richtlijnen voor steltlopers, ibissen en kraanvogels moeten nog gemaakt worden.

            De ledenadministratie via de site begint te werken, echter, er zijn perikelen rondom deze site, plotseling werken bepaalde onderdelen niet meer op oneigenlijke gronden en staat het HB voor het blok. Er moeten zaken worden opgelost, besloten wordt om over te gaan naar een andere (onafhankelijke) server en dan stapt plotseling S. Kats vervroegd uit het HB, alle financiële zaken onafgerond achterlatend.

            Het projekt met de AI (Aviaire Influenza) proeven, door Aviornis geïnitieerd, heeft voortgang, de benodigde vogels zijn nu bij partikulieren en zullen op 5 oktober naar Lelystad worden overgebracht, daar kunnen ze een week wennen en daarna beginnen de proeven.

De uitslag van dit onderzoek zal in 2005 gepubliceerd gaan worden.

            De AID neemt zo maar ineens de administratie van de ringendienst in beslag, omdat er geen gegevens naar deze dienst waren verzonden, echter, naar later bleek, was deze daad niet geheel rechtmatig.

Het watervogelboek “Watervogels houden, …het is een hobby”, dat in maart van 2003 is uitgekomen, loopt goed, want in september van 2004 zijn er al 862 exemplaren van verkocht.

            In oktober 2004 komt uit een vergadering met het ministerie van LNV en een commissie naar voren dat hobbydieren in principe geen bron van besmetting en verspreiding van het AI-virus zijn.

Bij een eventuele uitbraak zal een besmet gebied een “standstill” worden afgekondigd, eventueel ophokken als dat kan, maar geen systematisch vogels meer doden.

Dit is een geweldige positieve wending en Aviornis is daar dan ook heel blij mee!

            Financieel moet er binnen Aviornis nog het nodige gebeuren, er moet toch drastisch worden bezuinigd, er komen voorlopig twee HB-vergaderingen per jaar minder en de verzending van onze tweemaandelijkse boekjes moet ook goedkoper.

            Het is wel heel penibel als een HB aan het begin van het jaar 2005 zo maar zonder penningmeester zit en er een wat moeilijke situatie in het HB is ontstaan.

Er is ook een wat onprettige sfeer in de drie noordelijke regio’s ontstaan door toedoen van de voormalige landelijke penningmeester en de landelijke voorzitter P. Kreijger stuurt alle regioleden daaromtrent een brief.

Het blijkt achteraf financieel toch iets rooskleuriger te zijn, want het besluit, de 2 HB vergaderingen die er minder zouden worden gehouden, wordt weer teruggedraaid.

In februari 2005 blijkt dat de ringen voor onze vogels niet specifiek meer per vogelsoort behoeven te worden besteld, maar weer gewoon per ringmaat, zoals voorheen ook gebeurde.

            Er wordt een belangrijke beslissing kenbaar gemaakt, advertenties waarin hybride vogels worden genoemd, mogen niet meer in het boekje worden opgenomen en ook niet meer via de website worden aangeboden of gevraagd.

Een goede beslissing, want Aviornis heeft al sinds jaar en dag soortzuivere vogels hoog in het vaandel staan.

Er wordt ook gedacht aan sponsering door Aviornis van een projekt om de Nieuwzeelandse Bruine Taling van de ondergang te redden, maar het wachten is op eerst nog wat meer informatie van J. Harteman, die dit idee over sponsering heeft aangedragen.

            Terugkijkend tijdens de ALV op 16.04.2005 kan 2004 een roerig jaar worden genoemd, niet alleen bestuurlijk, maar ook op het gebied van internet.

Bij de website heeft Aviornis nu een andere provider, de ringenmodule werkt nog niet goed en er wordt een advertentiemodule gemaakt.

De resultaten van het lopende onderzoek naar de risico’s van AI (Aviare Influenza) zullen binnenkort (eind mei 2005) wel bekend zijn.

Nu al is bekend, dat de kans dat onze vogels misschien nooit meer geruimd hoeven te worden steeds groter wordt.

Twee belangrijke hoogtepunten in het jaar 2005: De jeugdafdeling van Aviornis Jong Aviornis is opgericht en Aviornis Duitsland is opgericht in januari 2005.

            Nog een ander belangrijk punt wat genoemd moet worden is, dat er voor twee vogelgroepen de minimumhuisvestingsrichtlijnen zijn afgerond.

De richtlijnen voor fazanten ( in-, en uitheemse hoenderachtigen) is gereed gekomen in februari van 2005 en de commissie die deze heeft vormgegeven bestaat uit: H. Assink, L. Burger, H. Dijcks, T. Keereweer. G. Kieft en M. v. d.Wittenboer.

Een maand later, maart 2005, zijn de huisvestingsrichtlijnen voor wilde duiven (Colombiformes) gereed.

Aan het opstellen van deze richtlijnen hebben meegewerkt: A. A. J. Broers, F. van der Burg, P. van der Burg, W. Moed en J. A. Nijenhuis.

Het samenstellen van minimumhuisvestingsrichtlijnen voor steltlopers wordt iets uitgesteld, ook wordt er al gewerkt aan de richtlijnen voor kraanvogels, reigers en ibissen.  

            De beoogde verhoging van de contributie gaat niet door, de financiële situatie van Aviornis is toch verbeterd, want de begroting was ooit gemaakt met een donkere bril op, maar die kan wel weer af; de vereniging moet wel naarstig op zoek naar een nieuwe penningmeester.

            Als we kijken naar de samenstelling van het HB (hoofdbestuur), dan ziet dat er als volgt uit tijdens de ALV van 16.04.2005 in Broek op Langedijk (in het oudste veilinggebouw van Nederland): P. Kreijger, B. v. d. Laar, T. Keereweer,(wordt herbenoemd) J. Christianen, H. Veldpaus,(aftredend en niet herkiesbaar) P. P. v .d. Lugt, (aftredend en niet herkiesbaar)T. Grolleman-Klomp, P. Maas, H. Witlox.

Als nieuw HB lid worden J. Bouwens, J. Mettler en A. v. d. Wielen gekozen tijdens deze vergadering.

P. P. v. d. Lugt (9 jaar HB lid) wil nog wel drie jaar zitting nemen in de redactieraad van het boekje. H. Veldpaus wordt vanwege 20 jaar HB lid en daarvan 15 jaar ledenadministratie benoemd tot erelid.

            Van het mooie en dikke watervogelboek zijn in april 2005 al 936 exemplaren verkocht.

In juli 2005 wordt het advertentiesysteem op de Aviornissite getest, er mogen 6x gratis advertenties worden geplaatst, welke 2 maanden blijven staan en dan automatisch worden verwijderd. Om in te kunnen loggen op de site moet gebruik worden gemaakt van het persoonlijke computernummer en de NAW-gegevens.

            Bij het ministerie van LNV wordt gewerkt aan een nieuw draaiboek in geval van een AI uitbraak, echter dat is nog niet klaar en voorlopig wordt het oude draaiboek nog gebruikt.

(Sinds augustus 2005 is de module voor het bestellen van ringen via de website in werking; ook is de module vraag en aanbod, de module ledenadministratie en de module vogeldatabase gereed)

            Amper 5 maanden na de ALV in de regio Holland, op 30.09.2005 ziet de samenstelling van het HB er al weer anders uit: P. Kreijger, B. v. d. Laar, J. Christianen, J. Bouwens, P. Maas, A. v. d. Wielen, T. Grolleman-Klomp, H. Witlox.

Het HB wordt geconfronteerd met het plotseling overlijden van J. Mettler en met het onverwacht opzeggen van het lidmaatschap van het HB door T. Keereweer.

De familie Bouwens zal de ringendienst gaan overnemen en het bestellen van ringen via de Aviornis-website zal voortaan stevig worden gepromoot.

Er wordt in het HB nog eens duidelijk gesteld, dat Aviornis een vereniging moet zijn, die uitdraagt dat ze staat voor zuivere vogels en geen hybriden.

            Het definitieve rapport AI is gereed. Helaas is het bij dit onderzoek niet helemaal goed gegaan, omdat de bij deze proef de gebruikte fazanten en watervogels twee keer gevaccineerd hadden behoren te  worden i.p.v. een keer.

Wel is komen vast te staan, dat watervogels veel minder gevoelig zijn voor de invloeden van Aviare Influenza dan hoenderachtigen.

            Aviornis heeft zich intussen aangesloten bij de NWWP, de Nederlandse Werkgroep Parkdieren en Pluimvee, dit is een prachtig platform dat een vuist kan maken richting het ministerie van LNV.

            De minimumhuisvestingsrichtlijnen zijn nu voor drie categorieën van onze Aviornisvogels gereed, echter voor de andere groepen komt het nog niet van de grond.

Zo zijn er nog de Toerako-vogels waarvan de richtlijnen nog niet zijn gemaakt en de  neushoornvogelliefhebbers willen ook graag aan Aviornis toegevoegd worden, dat kan, op voorwaarde dat ook zij dan minimumhuisvestingsrichtlijnen zullen moeten gaan maken. 

            De ringenbestelmodule op de Aviornis-website is sinds 02.12.2005 te bereiken.

Het aantal onjuist ingevulde bestelformulieren voor ringen is erg hoog, dat moet nu beter kunnen gaan worden.

In het HB wordt voorgesteld om te komen tot een bijeenkomst waarin gepraat zal gaan worden over de toekomst van Aviornis.

De gedachten gaan richting september 2006 en als lokatie wordt o.a. “de Rooie Hoeve”genoemd.

De leiding van deze bijeenkomst zou in handen komen van P. Kreijger en J. Christianen wil wel helpen bij de organisatie.

            In januari 2006 is er een nieuwe penningmeester gevonden, C. Smout-Boot.

Er is een werkgroep neushoornvogels opgericht, welke zich zal presenteren tijdens de ALV op 15.04.2006 te Overloon.

Een eerder genoemd projekt, waarbij de precaire situatie van de Nieuw-Zeelandse Bruine Taling mogelijk kan worden verbeterd, zal door Aviornis financieel worden gesteund.

Er wordt gewerkt aan de huisvestingsrichtlijnen voor neushoornvogels en dezelfde richtlijnen voor steltlopers zijn bijna klaar.

            In februari 2006 is er een nieuwe vogelgriep crisis ontstaan, waarbij het vermaledijde ophokken weer aan de orde is.

Deze crisis zal uiteindelijk niet zo lang duren, te lang natuurlijk naar ons idee, maar is in april 2006 weer van de baan.

Tijdens de ALV in Overloon op 15.04.2006 worden de voormalig HB leden P. P. v. d. Lugt en T. Keereweer benoemd tot erelid.

Hierna, op 23.10.2006 grijpt weer een dreiging van de Aviaire Influenza alle Aviornisleden en alle andere Nederlandse pluimveeliefhebbers bij de keel. Het verschrikkelijke ophokken komt weer aan de orde.

Deze keer duurt de crisis tot februari 2007, maar dan is het ophokken weer voorbij.

 

 

De samenstelling van het H.B.ziet er als volgt uit: P.S.Kreijger, J.Christianen, P.Maas, A.v.d.Wielen, H.Witlox, J.Bouwens, mevr. C.A.C.M.Smout-Boot en T.Grolleman-Klomp.

Tijdens de HB vergadering in januari 2007 en de AB vergadering van februari 2007 is C.P.Eyma (afkomstig van regio Midden Nederland)  aanwezig.

Hij wil wel landelijk voorzitter worden en zal worden voorgedragen tijdens de ALV van 14-04-2007.

Dhr. B.v.d.Laar is per dec. 2006 gestopt als bestuurslid, de ledenadministratie wordt nu gedaan door B. en H. van Tol.

Er is een commissie (“Toekomst Aviornis”) die zich bezig zal houden binnen Aviornis met verschillende zaken, waarin vrijwilligers uit de vereniging het HB zouden kunnen helpen en mogelijk kunnen ontlasten.

Op 13 januari 2007 is er een startbijeenkomst geweest, waarvoor 65 vrijwilligers waren uitgenodigd, 15 hadden afgemeld en 20 niet kwamen opdagen.

Er wordt druk gewerkt aan kweekverslagen, ook dierentuinen worden gevraagd; tot december 2008 is er nog tijd om die in te leveren.

Het wringt nog een beetje tussen Aviornis en “de afdeling vogels” van het Platform Verantwoord Huisdierbezit.

Onze vereniging zit goed bij kas, misschien kan de ringenprijs verlaagt worden van 32 naar 25 eurocent?

In een advertentie in het boekje staat een afbeelding van een witte mandarijneend; deze afbeelding zal in 2007 verdwijnen.

Mutaties dienen te worden ontmoedigd, Aviornis wil er voor uitkomen dat ze “soortzuiver”

promoot, het kan echter niet verboden worden.

Tijdens de HB vergadering van 30-03-2007 is P.Kreijger de laatste keer voorzitter, maar wil de commissie communicatie wel blijven trekken, omdat naamsbekendheid moet worden vergroot, er wordt gewerkt aan die commissie communicatie en promotie, maar is nog niet begonnen.

            In de zomer van 2007 is er weer A.I. uitgebroken in Tsjechië en Zuid-Duitsland, de bron is nog niet gevonden, maar A.I. heeft een rijbewijs, vermoedelijk besmetten kalkoenen wilde vogels.

Die zitten nu in de broedtijd, dus verplaatsen zich nauwelijks, L.N.V. adviseert commerciële bedrijven op te hokken.

De A.L.V.in Rhenen (14 april 2007) was geslaagd, 200 bezoekers, de eerstvolgende is in Zeeland.

De familie de Kruijff wil in Anna Paulowna een dierpark/vogelpark oprichten en verzoekt Aviornis om hulp, maar Aviornis wil eerst nog wat meer gegevens.

            De HB vergadering van 08.07.2007 wordt voor de eerste keer geopend door J.P. Eyma.

Voorstel om de contributie te verhogen naar € 27,50; bij automatische betaling krijgt men dan € 2,50 korting.

Het H.B.gaat zich oriënteren op “banners”.

De ledenadministratie, intussen gedaan door B. en H. van Tol is nu goed onder controle en dat is een compliment waard.

            De samenstelling van het H.B ziet er tijdens de vergadering van 28-09-2007 als volgt uit: C.P.Eyma, J.Christianen, P.Maas, J.Bouwens, T.Grolleman-Klomp en de aspirant H.B.-leden J.Harteman en J.Korten.

Eind 2007 stopt H.Witlox met bestuursfunctie in het HB, H.v.Tol trekt zich terug uit de internetcommissie en de voorzittersfunctie van die commissie wordt overgenomen door O.Vogel.

Begin 2008 treedt J.Bouwens af als HB-lid, maar gaat per 12 april als AB-lid verder.

De NHDB bestaat in maart van 2008 40 jaar en er gaat een afvaardiging van Aviornis naar het symposium ter ere van dat jubileum.

Voor het eerst zijn er “Banners” te zien; op de banners staan foto’s van Aviornisvogels, ze kunnen worden geleend door de regio’s.

Ook in 2008 bestaat Aviornis International VWZ Vlaanderen 35 jaar en Aviornis International Nederland heeft een speciale banner laten maken, die zij als cadeau aan Vlaanderen schenkt, welke dankbaar wordt aanvaard.

Er is een nieuwe website in de maak, welke op 1 mei 2008 klaar zou zijn, zou toen worden gelanceerd op 1 juli, maar de presentatie zal pas in oktober 2008 zijn.

Voor de website wordt  het nieuwe systeem “Content management typo 3”in gebruik genomen.

Tijdens de ALV in Zeeland, een groot succes en een goede sfeer, zijn J. Harteman en J. Korten geïnstalleerd als HB-lid.

In 2009 is de regio Zwolle aan de beurt.

De Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers bestaat 75 jaar, Aviornis zal haar feliciteren.

            Begrotingen moeten voortaan naar J. Korten worden gestuurd en niet meer naar H.Witlox.

Belgische positieflijsten zijn aangevochten en de vogellijst is toen direkt stopgezet.

In Nederland is later de beslissing omtrent de positieflijs ook uitgesteld, maar de kweekverslagen doorsturen moet wel gewoon doorgaan, al is niet helemaal duidelijk waar ze heen moeten, Aviornis heeft ze voorlopig op afroep beschikbaar.

Er moeten bovendien veel meer kweekverslagen komen, indien mogelijk met foto’s.

            De nieuwe website wordt besproken, er zal tevens uitleg worden gegeven aan regiowebbeheerders om er iets op te kunnen zetten.

Het ministerie van LNV wil voortaan het ringenbestelformulier digitaal aangeleverd krijgen, zodat het voor de handhavers eenvoudiger wordt; ook is er gesproken over de communicatie tussen het LNV en verenigingen; ander belangrijk punt hoe ongeorganiseerden te bereiken.

            Dhr. Eyma gaf een goede lezing bij de Nederlandse Vereniging van Dierentuinen over ethiek en collectie; daar kwamen veel positieve en lovende reakties op, men wilde ook spreken over mogelijkheden om samen te werken met particulieren.

Het hoofdbestuur (HB) bestaat nu uit 7 personen, wil eigenlijk naar 9.

Dhr. J. Harteman wil eigenlijk wel een vogelsymposium organiseren, maar eerst moet er duidelijkheid wat het e.e.a. zal gaan kosten.

Er is door Aviornis International vwz afd. Vlaanderen een Uilenwerkgroep opgericht.

Aviornis Nederland heeft destijds besloten om deze categorie niet binnen de vereniging op te nemen.

Tijdens de HB vergadering van 30.01.2009 is dhr. M. Sijtsma aanwezig als beoogd HB-lid en zal worden voorgedragen tijdens de ALV van 18 april 2009 in de regio Zwolle.

            Aviornis gaat naar de jaarvergadering in Duitsland.

Er was bij een vogelhandelaar in België een uitbraak van een laag pathogene variant van de vogelgriep, dit bedrijf is grotendeels geruimd.

In Nederland wordt bij een particulier niet geruimd, maar gaan alle vogels in quarantaine maar wat dat betekent is niet duidelijk.

Nog steeds worden vogels in beslag genomen die wel voldoen aan de Nederlandse richtlijnen.

Schijnbaar worden buitenlandse ringen niet geaccepteerd, maar dat moet wel. Er zal werk van worden gemaakt.

De positieflijst is in België door de Raad van State nietig verklaard, mogelijk is dit positief voor Nederland.

Wij kunnen de huisvestingsrichtlijnen bij de minister bekend maken, de minimumhuisvestingsrichtlijnen zijn voor dieren beter dan de positieflijst.

Uitwisselen van dieren met Nederlandse dierentuinen is niet mogelijk, buitenlandse parken zijn veel positiever.

            Beursreglement heet eigenlijk Ruilbeursreglement, sommige regio’s noemen het ook wel een ruil/verkoopbeurs, maar het is beter het woord “verkoop” weg te laten.

Slechts geringde vogels toelaten en ook geen gedomesticeerde.  

 

Het woord/beeldmerk is door de voorzitter van Aviornis Vlaanderen op eigen naam gedeponeerd, hetgeen veel kwaad bloed zette bij zowel Vlaanderen, Wallonië en Nederland.

Het gaat nu niet door en zal naar alle drie groepen worden overgeschreven.

            In België is een werkgroep “watervogels” opgericht, waarin ook de groep “kwetsbare eenden soorten” is opgenomen.

Aan Nederland is geen instemming gevraagd, ook al vanwege de kosten van een werkgroep.

De jaarvergadering is Elburg was zeer geslaagd.

            De belasting voor het huidige database systeem van de Aviornis internetsite wordt te groot vanwege de verplichte verwerking van de ringenbestelling en verzending naar het ministerie.

Het HB kiest voor een compleet nieuw systeem, met daarin ringen-module, ledenadministratie-module en vogeldatabase-module.

Indien zich nu het 2500-ste lid aanmeld, krijgt deze twee jaarabonnementen, van een dierentuin naar keuze + twee ingebonden jaargangen van ons boekje + gratis een jaar abonnement.

            Het forum op de website zal worden verwijderd, omdat een aantal raddraaiers niet zo netjes met dit forum omgingen.

            Begin 2010 is het watervogelboek uitverkocht; er wordt begonnen met een herdruk.

De watervogelwerkgroep wil financieel onafhankelijk zijn, maar moet niet een vereniging in een vereniging worden; bovendien willen zij een tweedaagse show organiseren.

De ene dag voor oorspronkelijke watervogels en een dag voor gedomesticeerde; dit valt zeer slecht binnen Aviornis gezien de doelstelling.

In België ligt deze watervogel-werkgroep ook gevoelig, er werd daar ook geld gevraagd maar in Vlaanderen ging dat niet door.

            Elke regio krijgt nog vóór de zomer een groot Aviornis-spandoek

Er komt een vogelsymposium voor leden van Aviornis en leden van de Harpij (vereniging van dierentuinmedewerkers) in het Gaiapark in Kerkrade.

            De internetcommissie is druk bezig met het op de juiste manier aanleveren van de gewenste gegevens naar het ministerie van LNV omtrent de ringen.

Dhr. Johan van der Laar is gestopt met zijn werkzaamheden aan de website, hij heeft deze samen met Jan Harteman gebouwd; de internetcommissie zal hem bezoeken en een cadeau overhandigen.

            Dhr. Franz Duister verwacht dat het Aviornis-fazantenboek eind 2010 klaar is en eind 2011 beschikbaar.

Van het watervogelboek (in Nederland uitverkocht) zullen in België door Aviornis Nederland 750 exemplaren worden gekocht.

            Volgens het “Ingrepenbesluit” mag het beroepsmatig leewieken van kippen, ganzen en kalkoenen tot twee dagen, particulieren mogen dit nog steeds niet doen, men wil voorstellen dat dit wel mag.

            België wil wel meedoen met het weren van mutanten in boekje en op website, maar heeft angst leden te verliezen als ze in de regio te fanatiek zijn. Voorkeur gaat uit naar het vaststellen van regels en een artikel in boekje.

            Bij alle “groene scholen” in Nederland zal onze vereniging middels het boekje worden gepromoot, want zij zijn nog niet lid.

            Er zal in de toekomst meer samengewerkt worden met alle Aviornissen in Europa, Dhr. Luuc Verhavere is voorgesteld om namens al die Aviornissen belangen te behartigen richting Brussel en allen (behalve Vlaanderen) hebben dit goedgekeurd.

Het geheel ligt overigens wel even stil en er is een nieuwe voorzitter voor Aviornis-Frankrijk.

            Voor de Aviornis-zeil-doeken worden ook nog opbergkokers gemaakt, welke gereed zullen zijn eind oktober.

De werkgroepen Jong Aviornis en Wilde duiven/kleine hoenderachtigen dienen hun ontslag in bij Aviornis International vwz Vlaanderen; Aviornis International Nederland neemt nu de volle verantwoording van deze twee werkgroepen over per oktober 2010.

(ingebruikname in oktober 2010 van het nieuwe ringenbestelsysteem op de website)

            Er is een Tragopanen-werkgroep opgericht zonder dat A.I. Nederland dat wist en deze werkgroep vraagt nu financiële steun voor DNA-onderzoek.

A.I. Nederland is wel bereid mee te werken na een financiële onderbouwing.

            Penningmeester Mevr. Smout-Boot wil stoppen met het penningmeesterschap en Dhr. Marius Sijtsma wordt gevraagd dit t.z.t. over te nemen.

            Er is een watervogelbond opgericht, afgesplitst van Aviornis International Vlaanderen en A.I. Nederland, achter de rug van beide organisaties om. De “watervogelwerkgroep” is nu de “Watervogelbond” geworden en Nederland distantieert zich nu volledig van deze vereniging. 

            Er zijn plannen om met Europese Aviornissen een samenwerkingsverband aan te gaan; er komt geen nieuw bestuur, maar de diverse voorzitters zullen er aan deelnemen.

Er kan een gemeenschappelijk profiel worden aangemaakt voor de buitenwereld en Luuc van Verhavere wordt gekozen als verbindend tussen de deelnemend Aviornissen.

            Regio Midden Nederland had op 10 februari 2011 haar 200e lid en regio Nijmegen viert op 24 september van datzelfde jaar haar 25-jarige jubileum.

            Tijdens de ALV in april 2011 nam mevr. C.A.C.M. Smout-Boot afscheid als penningmeester en dhr. M Sijtsma heeft die functie overgenomen.

De ALV was door de regio Oost georganiseerd en na afloop kon aan de andere kant van de Nederlandse grens in Duitsland het Zwillbrockervenn worden bezocht, alwaar regelmatig wilde flamingo’s te zien zouden zijn, maar toen even niet.

            Tijdens deze ALV is dhr. Franz Duister (was voorzitter van de redactieraad) benoemd tot erelid van de vereniging.

            Er is een projekt gestart om vogels, welke door Aviornisleden worden gehouden, naar Trinidad te krijgen, omdat ze daar oorspronkelijk wel waren, maar nu zijn verdwenen.

Aviornis Nederland heeft intussen al diverse vogels van leden gekregen; het gaat om witwangfluiteenden en Bahama pijlstaarten, waarvan er nu zo’n 61 binnen zijn (voor de ene helft van de ene soort en de andere helft bestaat uit die Bahama’s).

            In september 2011 is er op papier nog steeds niets geregeld bij een uitbraak van een hoog pathogeen virus van de A.I. (vogelgriep), er is mondeling met de minister afgesproken dat partikulieren niet meer geruimd gaan worden; een park zal in quarantaine gaan.

Hoe dat gaat is niet bekend, maar Aviornis Nederland ziet het liefst e.e.a. zwart op wit.

Plaatselijke vogelmarkten zouden nog wel kunnen, maar grote liever niet meer, ook niet meer noemen bij ruilbeurzen dat het om “verkoop” gaat.

            Ook in september 2011 is Aviornis Engeland opgehouden te bestaan, mede door het wegvallen van oud bestuursleden en financiële zaken.

Indien er een groep enthousiaste leden zou zijn, een Engelstalig blad is dan is misschien met hulp van Aviornis Nederland een herstart mogelijk?

            Er komt een projekt Laysan-taling: Koen Thijs wil eerst graag weten hoeveel soortzuivere er nog in gevangenschap zijn en ook de vereniging Aviornis achter zich scharen.

De Laysan-taling is in de natuur, maar blijkbaar ook in Avicultuur, de meest bedreigde en daarmee de meest zeldzame watervogelsoort; de definitieve onderbouwing is nog niet bekend, maar Aviornis wil graag medewerking verlenen.

 Dhr. Thijs zal een presentatie geven, wil DNA onderzoek gaan doen en ook de IWWA en dierentuinen er in betrekken, almede de andere Aviornissen.   

Wie zitten er in februari 2012 in het hoofdbestuur? Dat zijn P. Eyma, J. Christianen, T. Grolleman, M. Sijtsma, J. Korten, P. Maas en J.Harteman.

            Er komen nieuwe folders en stickers, de laatste met het logo van Aviornis en ook met een afbeelding net zoals het grote zeildoek.

Betreffende het Trinidadprojekt zal P.Kooy een vragenlijst voor het transport van vogels naar dat land sturen, dergelijke lijsten maakt hij altijd.

Kooy wil als sponsering wel vogels opvangen in quarantaine en ook nog wel meer onderdelen in het transport financieel steunen.

            In 2014 zal Aviornis International Nederland 35 jaar bestaan, in 2013 bestond Aviornis België al 40 jaar.

            Er wordt een plan opgevat voor het opzetten van een federatie, die onder de PVH komt te hangen, als tegenhanger als de groene partijen zoals Dierenbescherming etc.

Het moet een verzameling worden van allerlei organisaties; het is ook de bedoeling dat er een jurist komt om allerlei zaken te behartigen.

De doelstelling is nog niet helemaal duidelijk, het geheel is nog in een brainstormfase.

            Eind 2012 is het nieuwe, herziene Aviornis watervogelboek beschikbaar gekomen.

In 2012 ging de drukker van ons vermaarde magazine failliet, maar er is een nieuwe drukker in Roeselare in België gevonden voor ons boekje.

            Het Aviaire Influenza draaiboek: het ministerie heeft mondeling beloofd dat zijn hobbydierhouders buiten het ruimen zal houden bij een uitbraak; watervogels dienen wel in quarantaine te worden gehouden en hoenderachtigen in eigen ren.

            Voor al het werk dat is verricht inzake de tot stand komen van het Aviornis Watervogelboek zullen Peter Paul van der Lugt, Johan Ameel, Franz Duister en Lilliane de Boeck-Pauchet van Aviornis een boekenbon krijgen.

            Zo maar er even tussendoor: per 1 april 2013 waren er binnen de vereniging 2537 leden.

            Er is overleg geweest tussen met het Ministerie van Economische Zaken over de Wet Dieren; er werd over verschillende zaken gesproken, maar het leewiekverbod en de positieflijsten waren voor Aviornis van belang.

De Staatssekretaris diende een verbod op het leewieken door dierenartsen in; er zijn politieke partijen voor of tegen, de positieflijsten moeten op Europees niveau worden bekeken.

Er is een strijdplan in de maak tegen het leewiekverbod, daarvoor zijn juristen nodig.

De positieflijsten zullen in eerste instantie door de PVH worden gevolgd.

Geleewiekte en on-geleewiekte vogels zouden mogelijk nog wel eens een handelsbelemmering kunnen zijn tussen Europese lidstaten.

Begin 2013 is het projekt Trinidad in gang gezet en er zullen 29 Bahama-pijlstaarten en 30 witwangfluiteenden naar Trinidad en Tobago worden gevlogen, hopelijk begin mei.

Het zijn vogels voor de fok, hun toekomstige jongen zullen mogelijk wel worden uitgezet.

Eind mei van 2013 is ditzelfde projekt in zover afgerond, dat de vogels via de quarantaine bij de firma Kooy naar Trinidad zijn gevlogen; de bijbehorende inentingspapieren waren in het Nederlands, maar dat hadden Engelstalige moeten zijn. Ze zijn toen op de ambassade vertaald. Er worden foto’s van het geheel verwacht, voorzitter P. Eyma zal er een lovend verslag van maken, moet eigenlijk ook een soort promotiestuk gaan worden.

            Mogelijk kan Aviornis Nederland sponsor worden van het Bear’s-Witoog projekt.

De Bear’s witoog eend is zo langzamerhand ook een zeer zeldzame eenden soort aan het worden.

Ook in mei van 2013 ziet de samenstelling van het hoofdbestuur er als volgt uit: J. P. Eyma, T. Grolleman, J. Christianen, J. Korten, P. Maas, M. Sijtsma, J. Harteman en als gast is er deze keer voor het eerst I. van Dieten.

De laatste heeft al wel aangegeven t.z.t. toe te willen treden al HB-lid.

            In het begin van het jaar 2014 is er een verzoek bij Aviornis Nederland binnen gekomen om de toekans en arasarri’s e.d. (Ramhastidae) toe te voegen aan de Aviornisvogels.

Vlaanderen heeft dit verzoek behandeld en goedgekeurd; de leden moeten er echter nog wel mee instemmen en dan wil men daar gelijk ook de roofvogels er bij betrekken.

Het Nederlandse HB stemt wel in met de toekans en spechtvogels, maar liever niet met de roofvogels.

            De ernstig bedreigde Bear’s witoog eend heeft in de natuur geen nakweek opgeleverd; in Slimbridge worden intussen exemplaren op soortzuiverheid onderzocht.

Er komt nu een internationale tellijst voor deze vogels, met een centraal e-mailadres, eventueel een kweekprogamma, ook een artikel in het boekje van april 2014 en de andere Aviornissen zullen worden geïnformeerd.

            Omtrent de inventarisatie van invasieve vogelsoorten krijgt Aviornis regelmatig vragen van de VWA omtrent cijfers over aantallen, zoals mandarijneenden, heilige ibissen, rosse stekelstaarten en zwarte zwanen.

Onze leden vogelhouders geven geen cijfers vanwege privacy redenen maar ook vanwege de preventieve ruimingen in 2003.

Bovendien is er geen relatie tussen de locatie van eventueel ontsnapte vogels en de waarneming.

            De voorbereidingen van het feest n.a.v. het 35-jarig jubileum van Aviornis International Nederland is in beweging, Jan van Hooff zal spreker worden en het jubileumboekje is zo goed als klaar.

            In oktober 2014 is er een andere drukker voor ons boekje gevonden.

Omtrent de PVH en te ontwikkelen dierenfederatie is er ook nieuws.

Aviornis International Nederland heeft aangegeven zich voor 3 jaar aan de federatie te willen binden; verder zitten er vertegenwoordigers in van de vissen, reptielen, zoogdieren en vogels. Er zijn nog onduidelijkheden omtrent de bestuurssamenstelling, want wie moeten er vertegenwoordigd zijn, van welke vereniging, hoe lang en waarom.

De vereniging met de meeste leden zou een vaste plek moeten krijgen in het bestuur, de overige leden rouleren.

De verenigingen zelf moeten bestuursleden aanwijzen of kiezen.

Naast geldelijke bijdrage moet er ook kennis ingebracht worden en als de federatie eenmaal draait zullen meer verenigingen worden benaderd.

            Aviornis International Nederland geeft aan het Bear’s witoogeend projekt wel te willen oppakken samen met het vogelpark Slimbridge in Engeland.

Daar is men al bezig met het verzamelen van DNA; ze willen het ook van wilde vogels gaan doen. Het geheel kan wel tot maart 2015 duren.

In Frankrijk zijn Bear’s witoogeenden aangekocht en geplaatst bij leden; eerst wilde men er niet mee laten kweken, later wel na uitvoerige registratie.

Het IWWA (International Wild Waterfowl Association) heeft ook al plannen omtrent de Bear’s witoogeend.

Het is natuurlijk altijd beter om er een groot plan van te maken; er zou een stamboek moeten komen.

            Officieel is een dierenfederatie opgericht op 18 november 2014 en deze heeft een proeftijd van een jaar; de NPO, KLN en NBvV doen niet mee, het bestuur van deze federatie is voorlopig het bestuur van de PVH.

In februari van 2015 zijn er 16 verenigingen die deelnemen aan de federatie, vallend onder de PVH.    Ook in februari van 2015 blijkt dat er een derde vogelsymposium zal worden gehouden, deze keer bij het Groenhorstcollege in Barneveld.

Er is een samenwerking tussen Aviornis en de vereniging van dierentuin-medewerkers “de Harpij”; mogelijk ook Engelstalige lezingen.

            Er zijn al een tijdje vogeldiefstallen bij verschillende Aviornisleden gepleegd, maar gehoor vinden bij de politie gaat maar mondjesmaat; Aviornis wil net zo veel aandacht van het Functioneel Parket als de diefstal van vogels bij Avifauna.

            Het jubileumboekje van Aviornis ter gelegenheid van het 35 jarig bestaan is heel mooi geworden en is vorig jaar nog vóór de Kerst bij de leden bezorgd.

            Er is kontakt geweest met mevr. Philippi, juriste, die heeft aangegeven het leewiekverbod binnen te zullen brengen via het PVH, ook wordt er door haar gekeken naar de positieflijsten.

Door het PVH worden ook de positieflijsten bekeken, er staan zaken in die niet kloppen.

Zo staan er o.a. dieren in die niemand heeft en het vrij handelsverkeer blijft overeind, dieren mogen van handelaar naar handelaar en dan ook naar andere landen.

            In mei 2015 wordt het idee van steunleden door het HB goed gevonden, maar zal nog wel verder moeten worden uitgewerkt.

            Er zijn binnen de PVH projekten gestart; er is er nu een voor beurzen en tentoonstellingen waarin P. Eyma zitting zal nemen en eentje Projekt Bedrijfsmatigheid waarin P. Maas zitting zal nemen.

Het samenwerkingsverband van de PVH heeft nu 130 deelnemende leden.

Mevr. Phillipi, juriste bij het PVH, stelt dat het goed zou zijn dat er een wetenschappelijk onderzoek komt naar het gedrag van geleewiekte vogels; dat zou een afstudeerprojekt kunnen worden.

            Er is een nieuwe ringencommissaris gevonden, dat is dhr. Ron Maasland geworden, hij volgt mevr. Jopie Bouwens op, die het de afgelopen jaren heeft gedaan.

            De status van de Noord-Amerikaanse stekelstaart is in Nederland nog steeds niet bekend; in Frankrijs is Aviornis aldaar benaderd door de overheid i.v.m. de Argentijnse stekelstaart als bedreiging voor de witkopeend.

            De bezwaarschriften, ingediend door de juriste van het PVH mevr. Phillipi, tegen het muntjak, spieshert, konijn en groot-oor-springmuis zijn door EZ afgewezen, dus dat wordt een gang naar de rechter.

De deelname aan de vergaderingen van het PVH bevallen goed, de juriste heeft goed werk gedaan en alle partijen hebben aangegeven door te willen gaan met het samenwerkingsverband.

            Via Jan Harteman en een medewerker van Slimbridge bleek in november 2015 dat veel Bear’s witoogeenden verwant zijn; er moet eigenlijk meer hulp komen; moeten samen met Frankrijk iets op touw gaan zetten.

Dit is nu zo’n uitgelezen projekt om meer naamsbekendheid te krijgen.

            Er is met de juriste, mevr.Phillipi, overleg geweest omtrent het leewiekverbod; Aviornis moet eigenlijk een rapport opstellen waarin wordt aangetoond dat leewieken geen negatieve gevolgen heeft voor de vogels.

De staatssekretaris heeft verzuimd zo’n rapport op te stellen, vanaf die zijde is dus niets aangetoond betreffende schadelijkheid voor de vogels.

            Dhr. J. Christianen heeft aangegeven te willen stoppen als HB-lid, dus er moet gezocht worden naar een nieuwe.

De samenstelling van het hoofdbestuur van Aviornis International Nederland is aan het eind van 2015 als volgt: P. Eyma voorzitter, J.Christianen vicevoorzitter, I. van Dieten sekretaris, . M. Sijtsma penningmeester, P. Maas algemeen lid, J. Korten algemeen lid en J. Harteman algemeen lid.

 

(Bron notulen van vergaderingen van A.B en H.B. tot en met 2015)

 

S. Buursma, december 2016.

            Wie zaten er allemaal in het Algemeen Bestuur vanaf 2007 ?

(niet in chronologische en alfabetische volgorde)

Deelnemers zijn regioafgevaardigden, meestal voorzitters, maar kunnen ook andere regiobestuursleden zijn.

 

De vergaderingen van het A.B zijn altijd samen met het HB, waarin in wisselende samenstelling hebben deelgenomen:

J. Heinink         H. Kunst         W. Moed         J. Rots                 A. Bardoel

 

H. Vossebelt     B. Wiechers    C. v. Vliet       G .Groeneveld    W. Otten

 

A. v.d. Wielen  J. Korten         A. Bosma        M. Wink              J. Bouwens

 

H. v. Tol           B. v. Tol          P. Borst           O. Vogel             S. Buursma

 

W. Nuus           C. Burger         A. Klaassen     J. Harteman       C. Smout-Boot

 

J.  Stroper          P. de Kok        P. Frissen        E. Puts                L. Even

       

P. Rienstra         P. Maas           S. Lemmens    J. Brok               B. de Kleijn

 

M. Sijtsma        J. de Groot       I. v. Dieten      J. Schepers         H. Biemans

 

B. Ludema       M. Cornelissen R. de Koning   S. Dijkhuizen     J. Jager

 

 

R. de Velde Harsenhorst    

Auteur:
 • Dhr. Sytse Buursma
  Secretaris regio Friesland
 • Bijgewerkt op 4-11-2010
Met dank aan:
 • Dhr. J. de Vries
  erelid te Orvelte
 • Dhr. W. Ramakers
  erevoorzitter te Maastricht
Geraardpleegde bronnen:
 • Jubileumuitgave Aviornis International, oktober 1998
Klik voor een vergroting
Radjaheend, Tadorna radjah
Klik voor een vergroting
Eytonboomeenden
Dendrocygna eytoni
Jubileumuitgave in 1983
Klik voor een vergroting
Goudfazant haan
Chrysolophus pictus
Klik voor een vergroting
Zilverfazant haan
Lophura nycthemera
Klik voor een vergroting
Roodhalsgans, Branta ruficollis
Klik voor een vergroting
Bronsvleugelduif (doffer)
Phaps chalcoptera
Klik voor een vergroting
Witwangtoerako
Tauraco leucotis leucotis
Foto: Mario van Dieten